تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - کسری صندوق

کسری صندوق


موضوع : مقالات آموزشی  

 یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفروبا ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد:

مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

 

کسری صندوق

         تحویلدار ممکن است در موقع دریافت  روزانه از یک مشتری کمتر ویا هنگام پرداخت بیشتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد. در پایان روز پس از استخراج حسابها وشمارش پول موجود و بررسی اسناد دریافت و پرداخت و مقابله انها با مانده حساب صندوق چنانچه متصدی مربوطه کسری وجه داشته باشد باید مبلغ کسری ار وی اخذ وبه موجودی اضافه شود و چنانچه وصول فوری امکان نداشته باشد باید مبلغ مذکور از محل بدهکاران موقت تامین وحداکثر ظرف مدت سه روز ترتیب دریافت کسری صندوق از متصدی داده شود. به هر حال لازم است برای کنترل بیشتر مراتب تامین کسری صندوق از طریق حساب بدهکاران موقت انجام گیرد. (بانکداری داخلی 1، 1382،ص49)

فزونی صندوق

        چنانچه تحویلدار در موقع دریافت روزانه از یک مشتری بیشتر و یا هنگام پرداخت کمتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد در این صورت فزونی صندوق داشته وجه فوق به حساب بستانکاران   موقت( فزونی صندوق) منظور و در صورت مراجعه مشتری و ادعا نسبت به مالکیت مبلغ مذکور پس از تحقیقات کافی و محرز شدن اینکه وجه به او تعلق دارد برحسب مورد با مجوز اداره بازرسی کل ویا اداره امور شعب متبوع یا مسولین شعبه با اخذ تعهد کتبی به نامبرده پرداخت و درغیر این صورت در  پایان سال از طریق اداره امور شعب به حساب اداره حسابداری کل و بودجه بانک منتقل می گردد.(همان)

.

عوامل به وجود امدن کسری یا فزونی صندوق

نداشتن اموزش و کارورزی مناسب

اگر تحویلدار دارای رشته تحصیلی  مرتبط با شغل خود باشد واز طرفی اموزش های متناسب با شغل خود را بدو و ضمن خدمت بگذراند با وظایف شغلی خود مطلع خواهد شد وبا کارورزی مناسب مهارت لازم را برای تحویلداری کسب خواهد نمود.

 

نداشتن اهتمام ودقت کافی درانجام وظایف شغلی و اجرای دستورالعمل های صادره بانک

به صورت خلاصه یک تحویلدار در شرایط عادی باید نکات زیر را رعایت کند :

1- دقت در محاسبات ذهنی

2- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت

3- دقت در اصالت پول

4-  شمارش پول به یک روش واحد( تفکیک پولها از درشت به خرد-  یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)

5- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری

6- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه

7- دقت به متن چکها

8- انطباق مبلغ دریافتی/  پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری

9- ثبت بلافاصله سند

10- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها

11- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد

12-  نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه

13-  خروج موقت یا  قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه

14- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه

15- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان

16- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری

17- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه) (جو آن جرمن،1388،صص 55-