تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - دسته بندی نوین حسابها

موضوع : مقالات آموزشی  

این مطلب برگرفته از کتاب PRINCIPLES OF FINANCIAL & MANAGERIAL  ACCOUNTING  بقلم WARREN &FESS   می باشد .

 

ردیف

شرح حساب

طبقه بندی

حساب

مانده

نرمال

صورتهای

مالی

اصطلاح انگلیسی

 

۱

حسابهای پرداختنی

بدهی جاری

بس

ترازنامه

‌‌Accounts Payable

۲

حسابهای دریافتنی   

دارایی جاری

بد

ترازنامه

Accounts Receivable

۳

استهلاک انباشته داراییهای مشهود

داراییهای ثابت

بس

ترازنامه

Accumulate Depreciation

۴

استهلاک انباشته داراییهای نامشهود

داراییهای ثابت

بس

ترازنامه

Accumulate Depletion

۵

هزینه آگهی

هزینه جاری

بد

سود و زیان

Advertising Expense

۶

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

داراییهای جاری

بس

ترازنامه

Allowance for Doubtful Accounts

۷

هزینه استهلاک

هزینه جاری

بد

سود و زیان

Amortization Expense

۸

اندوخته .... 

حقوق صاحبان سهام  

بس 

 ترازنامه

سود و زیان انباشته

Appropriation for 

۹

اسناد پرداختنی  

بدهی بلندمدت  

بس 

ترازنامه 

Bond Payable 

۱۰

ساختمان 

 داراییهای ثابت

بد 

ترازنامه 

Building 

۱۱

سرمایه .... 

سرمایه  

بس 

ترازنامه 

Capital 

۱۲

سهام سرمایه

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Capital Stock 

۱۳

وجوه نقد 

داراییهای جاری 

بد 

ترازنامه 

Cash 

۱۴

سود نقدی  

حقوق صاحبان سهام  

 بد

 سود و زیان انباشته

Cash Dividends 

۱۵

سود نقدی پرداختنی 

داراییهای جاری 

بس 

 ترازنامه

Cash Dividends Payable 

۱۶

سهام عادی 

حقوق صاحبان سهام 

 بس

ترازنامه 

Common Stock 

۱۷

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

 بد

سود و زیان 

Cost of Merchandise Sold 

۱۸

مالیات پرداختنی  

بدهی کوتاه / بلند مدت 

بس 

ترازنامه 

Deferred Income Tax 

۱۹

هزینه استهلاک داراییهای نامشهود  

هزینه عملیاتی  

بد 

سود و زیان  

Depletion Expense 

۲۰

کسر اوراق پرداختنی 

بدهی بلندمدت  

بد 

ترازنامه 

Discount on Bonds Payable 

۲۱

تخفیفات سوخت شده  

سایر هزینه  

بد 

سود و زیان  

Discounts Lost 

۲۲

درآمد سود سهام  

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Dividend Income 

۲۳

سود سهام  

حقوق صاحبان سهام 

بد 

سود و زیان انباشته 

Dividends 

۲۴

سرمایه اعطایی  

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Donated Capital 

۲۵

مالیات بر درآمد پرداختنی کارکنان 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Employees Income Tax Payable 

۲۶

 تجهیزات

دارایی ثابت 

 بد

ترازنامه 

Equipment 

۲۷

سود نسعیر ارز 

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Exchange Gain 

۲۸

زیان تسعیر ارز 

سایر هزینه 

بد 

 سود و زیان

Exchange Loss 

۲۹

صرف سربار کارخانه

درآمد انتقالی 

بس 

ترازنامه (موقت)

Factory Overhead

(Overhead)

۳۰

کسر سربار کارخانه 

هزینه انتقالی 

بد 

ترازنامه (موقت)

Factory Overhead  

(Underapplied)

۳۱

مالیات بر درآمد پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

ترازنامه 

Income Tax Payable 

۳۲

مالیات بیکاری پرداختنی 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unemployment Tax Payable 

۳۳

کالای ساخته شده 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Finished Goods 

۳۴

سود حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

سایردرامد 

بس 

 سود و زیان

Gain on Disposal  of Plant Assets 

۳۵

سود حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

اقلام غیر مترقبه 

بس 

سود و زیان 

Gain on Redemption of Bonds 

۳۶

سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

سایردرآمد 

 بس

سود وزیان 

Gain on Sale of Investmens 

۳۷

سرقفلی 

دارایی نامشهود  

بد 

ترازنامه 

Goodwill 

۳۸

مالیات بر درآمد 

مالیات بردرآمد 

بد 

سود و زیان 

Income Tax 

۳۹

مالیات یر درآمد پرداختنی 

دارایی جاری 

بس 

ترازنامه 

Income Tax Payable 

۴۰

هزینه بیمه 

 هزینه عملیاتی

بد 

سود و زیان 

Insurance  Expense 

۴۱

هزینه بهره 

سایر هزینه 

 بد

سود و زیان 

Interest Expense  

۴۲

درآمد بهره  

 سایر درآمد

 بس

سود و زیان 

Interest  Income 

۴۳

بهره دریافتنی 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Interest Receivable 

۴۴

سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

 سرمایه گذاری

بد 

ترازنامه 

Investment  in Bonds 

۴۵

سرمایه گذاری در سهام  

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

 Investment in Stocks

۴۶

سرمایه گذاری در شرکت فرعی 

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

Investment in Subsidiary 

۴۷

زمین 

دارایی ثابت  

بد 

ترازنامه 

Land 

۴۸

زیان حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

سایر هزینه 

بد 

سود و زیان  

Loss on Disposal of Plant Assets 

۴۹

زیان حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

اقلام غیرمترقبه 

بد 

سود و زیان 

Loss on Redemption

 Bonds 

۵۰

زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

سایر هزینه  

بد 

سود و زیان 

Loss on Sale of Investments 

۵۱

اوراق بهادار قابل فروش 

دارایی  جاری

 بد

ترازنامه 

Marketable Securities 

۵۲

مواد اولیه

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Materials 

۵۳

موجودی کالا 

دارایی جاری / بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بد 

ترازنامه/ سود و زیان 

Merchandise Inventory 

۵۴

اسناد پرداختنی 

بدهی جاری / بلندمدت 

بس 

ترازنامه 

Note Payable 

۵۵

اسناد دریافتنی 

دارایی جاری / سرمایه گذاری

بد 

ترازنامه 

Notes Receivable 

۵۶

هزینه های تاسیس 

دارایی نامشهود 

بد 

ترازنامه 

Organization Costs 

۵۷

حق اختراع 

دارایی نامشهود 

بد 

ترازنامه 

Patents 

۵۸

صرف سهام خزانه 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

ترازنامه 

Paid- in Capital from Sale of Treasury  Stock 

۵۹

صرف سهام عادی 

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Paid-in Capital from Excess of Par

۶۰

هزینه مالیات حقوق 

هزینه عملیاتی 

 بد

سود و زیان 

Payroll Tax Expense 

۶۱

هزینه بازنشستگی 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Pension Expense 

۶۲

 تنخواه گردان

دارایی جاری 

 بد

ترازنامه 

Petty Cash 

۶۳

صرف اوراق قرضه پرداختنی 

بدهی بلندمدت 

 بس

ترازنامه 

Premium on Bonds Payable 

۶۴

پیش پرداخت بیمه 

 دارایی جاری

بد 

ترازنامه 

Prepaid Insurance 

۶۵

 پیش پرداخت اجاره

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Prepaid Rent 

۶۶

سهام ممتاز 

حقوق صاحبان سهام 

 بس

ترازنامه 

Preferred Stock 

۶۷

خرید ( کالا ، مواد) 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بد 

سود و زیان 

Purchases 

۶۸

تخفیفات خرید 

بهای تمام شده کالای فروش رفته  

بس 

سود و زیان 

Purchases Discounts 

۶۹

برگشت از خرید 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بس 

سود و زیان 

Purchases Returns and Allowances 

۷۰

هزینه اجاره 

 هزینه عملیاتی

بد 

سود و زیان 

Rent Expense 

۷۱

درآمد اجاره 

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Rent Income 

۷۲

سودهای انباشته 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

 تراز نامه / سود و زیان انباشته

Ratained Earnings 

۷۳

هزینه حقوق 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان  

Salaries Expense 

۷۴

حقوق پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

 ترازنامه

Salaries Payable 

۷۵

فروش

درآمد فروش 

 بس

سود و زیان 

Sales 

۷۶

 تخفیفات فروش

درآمد فروش 

 بد

سود و زیان 

Sales Discounts 

۷۷

برگشت از فروش

درامد فروش 

بد 

سود و زیان 

Sales Returns and Allowances 

۷۸

مالیات فروش پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

ترازنامه 

Sales Tax Payable 

۷۹

وجوه استهلاکی تقدی 

سرمایه گذاری 

بد 

 ترازنامه

Sinking Fund Cash 

۸۰

وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده 

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

Sinking Fund Investments 

۸۱

مالیات بازنشستگی پرداختنی 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unemployment Tax Payable 

۸۲

سود تقسیمی

حقوق صاحبان سهام 

 بد

سود و زیان انباشته 

Stock Dividends 

۸۳

سود فابل توزیع 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

ترازنامه 

Stock Dividends Distributable 

۸۴

ملزومات 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Supplies 

۸۵

هزینه ملزومات 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Supplies Expense 

۸۶

حمل و نقل کالا 

 بهای تمام شده کالای فروش رفته

بد 

سود و زیان 

Transportation in 

۸۷

سهام خزانه 

حقوق صاحبان سهام 

بد 

ترازنامه 

Treasury Stock 

۸۸

 هزینه مطالبات سوخت شده

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Uncollectible Accounts Expense 

۸۹

پیش دریافت  اجاره

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unearned Rent 

۹۰

هزینه خدماتی 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Utilites Expense 

۹۱

هزینه مرخصی

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان  

Vaction Pay Expense  

۹۲

هزینه مرخصی پرداختنی 

بدهی بلند مدت 

بس 

ترازنامه 

 Vaction Pay Payable

۹۳

کار در جریان ساخت 

 دارایی جاری

 بد

ترازنامه 

Work in Process