تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - یاداشت روز

بسم الله الرحمن الرحیم
 
امروزه اکثر بانکها و موسسات مالی و اعتباری  با  محیطی کاملا پویا  روبه رو هستند
همه آنها چه بزرگ باشند و چه کوچک خواه قدیمی باشند یا نوپا با توجه به تغییرات
سریع در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم در بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری
راسرلوحه برنامه های خویش قرارداده اند  و از عوامل مهم رسیدن به این هدف ارائه
خدمات و سرویس سریع وصحیح و ایجاد این احساس در مشتری است.در واقع این
رضایت مشتری از خدمات دریافتی است که برای ما بسیار مهم می باشد.
امروزه بازاریابی و مشتری مداری موثر ،ارائه برنامه های جدید سرویس دهی،خدمات
مورد نظر مشتری را می طلبد و هرمجموعه ای در این امور موفق تر عمل کند دراین
بازاررقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگار ودر نتیجه دوام و بقای دائمی آن مجموعه
با بهره وری بالا خواهد شد.و یکی از مهمترین  اهرم های  رسیدن  به اهداف از  پیش
تعیین شده ((بازاریابی )) میباشد:
1.بازاریابی
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد سطح منابع  و در آمد های یک مجموعه
مالی را افزایش دهد.با توجه به اطلاعات مدیران و کارشناسان بانکهای بزرگ و موفق
دنیا فقط5درصد از مشتریان تراز اول یک بانک بیش از 85درصد سود آوری بانک ها
را تشکیل می دهد.اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری نوین منافع زیادی را
تامین میکند که میتوان به مواردی از آن به شرح ذیل اشاره کرد:
1.خفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
2.کسب منابع ودر آمدهای بیشتر
3.کاهش قابل توجه هزینه های سپرده ها و افزایش چشم گیر بازدهی مصرف
4.جذب مشتریان کلیدی و تراز اول بانکها
5.جذب مشتریان سایر بانکها و موسسات از طریق به راه اندازی تبلیغات دهان به
دهان توسط مشتریان کنونی

((یک مشتری قدیمی راضی از سرویس دهی و خدمات به اندازه ده مشتری جدیددر
تبلیغ و سود آوری موثر خواهد بود.))