تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - مجمع عمومی فوق العاده بانك ایران زمین برگزارشد

در مجمع فوق العاده عمومی بانك ایران زمین با تنفیذ افزایش سرمایه موافقت شد
مجمع عمومی فوق العاده بانك ایران زمین بعد از ظهر روز چهارشنبه 1392/8/15در سالن تلاش وزارت كار در تهران با حضور سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان بانك مركزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
در این جلسه اكثریت سهامداران با تنفیذ افزایش سرمایه مورخ 1390/4/29و اقدامات قبلی صورت گرفته موافقت نمودند . در ادامه این جلسه ، باتوجه به دستور بانك مركزی ج.ا.ا مبنی بر اعلام اساسنامه جدید مصوبه شورای پول و اعتبار به بانكهای خصوصی جهت تصویب ، با عنایت به اینكه سهامداران بانك از مفاد اساسنامه مذكور آگاهی نداشتند موضوع از دستور جلسه خارج و مقرر شد این اساسنامه از طریق سایت بانك مركزی و یا از طرق دیگر جهت بررسی در اختیار ایشان قرار گیرد تا در مجمع عمومی آتی نسبت به آن تصمیم گیری به عمل آید.