تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - تعریف ارکان شعبه ارسالی از سوی یکی از همکاران گرامی

موضوع : مقالات آموزشی  
-تحصیلدار:

معنی لغوی جمع آوری ،اعانه حصول شده ، گردآوری و مامور وصول

معنی دربانک: کسی که میتواند از عهده انجام امور مربوط به گرفتن وجوه اوراق بهادارو بردن آنها به بانک وگذاشتن انها به حساب شرکت(بانک) و نظیر آن براید.  تحصیلدار به عنوان کسی که کارهای مانند نظافت شعبه و بازوبسته کردن درب شعبه و .....به عهده اومحول شده و اهم وظایف آنها را بازگو می کنیم

 

1- مطالعه دستورات و بخشنامه ها و نامه های صادره.

2- نظافت سالن کارکنان و مشتریان و وسایل داخل آن مثل پولشمار، مبلمان اداری ، اثاثیه و...

3- تحویل گرفتن کلیدهای درب شعبه و حفاظت از آنها

4- قبل از حضور پرسنل در شعبه حضور داشته باشد و شعبه را برای پرسنل آماده کند یعنی اینکه اگرهواگرم بود کولر را رو.شن تاهوا تهویه یا اگر سرد بود بخاری را روشن کرده تا گرمای شعبه به حدمطلوب برسد

6- ثبت نامه های صادره وارده در دفتر سوابق

7- نقدکردن وجه چکها از بانکهایی که موسسه درانهاحساب دارن به جهت شارژوتقویت صندوق توسط مسیولین شعبه صادر  و کنترل شمارش آنها در مراقبت و حفظ و نگهداری از وجوه نقد تا رسیدن به شعبه .

8-بایگانی کردن اسنادی که در طول روز در شعبه صادر شده ونمراتور کردن انهابه طریقی که در بخشنامه هابه اطلاع انها رسیده.

9-تلاش وکوشش مستمر درجهت انجام دادن هرچه بهتروظایف محوله وارتقاء به اهداف موسسه.

 

البته ما تاحدی به وظایف تحویلدارپرداختیم.

2- تحویلدار:

آنکه چیزی به تحویل او دهند به معنی دیگر کسی که دریافت و پرداخت انجام می دهد البته در سیستم جدید مشاغل بانکی که به 3 رده مدیریتی و تخصصی و اجرای طبقه بندی شده عنوان شغلی تحویلدار حذف  و به جای آن عنوان متصدی امور بانکی جایگزین شده ودر این نظام متصدی امور بانکی در رده مشاغل اجرای و سر تحویلدار در رده مشاغل تخصصی است. در سیستم مالی تحویلدار به کسی گفته می شود که تحت نظارت کلی در شعب عملیات بانکی راانجام و مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را در یکی از گروههای پس انداز جاری ،وام ویاهمه گروههارا به عهده دارد.

ببینید عزیزان به نظربنده هنگامی که یک فردی وارد شعبه می شود حالا به هر دلیلی مثلا اطلاع کسب کردن در مورد نحوه پرداخت تسهیلات و نقدکردن چک و یا.. .اولین فردی را که با ان برخورد میکنه شخصی به جزتحویلدار نیست و تحویلدارخوب میتونه با رابطه خوبی که با مشتری برقرار میکنه مشتری را جذب بانک کرده وازمنابع مالی او وحتی دوستان اقوام واشنایان ان هم   استفاده کندو لازمه ارتباط برقرار کردن هم داشتن شرایط ذهنی و اطلاع عمومی بالای تحویلداره که هر سوالی که مشتری در مورد بانک از تحویلدار پرسید بتواند پاسخگو باشد البته به طور صحیح. در حال حاضر نیز در بیشتر سازمانهاوارگانها دارای قسمت روابط عمومی می باشد.

اهم وظایف تحویلدار عبارتست از:

1- مطالعه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره.

2-ارائه سند دو نسخه ای واریز/برداشت به مشتریان جهت تکمیل امضاء و دریافت سند به همراه کارت پس انداز یا کوتا مدت.

 3-  کنترل و شمارش وجوه دریافتی از مشتریان یا نماینده او در مقابل دیداو مطابقت کردن مبلغ نوشته شده در روی سندبا مبلغ واریزی برای واریز به انواع حسابهای موجودمشتری در شعبه

4 - ثبت اطلاعات مربوط در رایانه ومحمور نمودن سندهای مریوطه به مهرهای لازمه از قبیل دریافت شد و مهر شعبه در ذیل سند  و امضاء و ماشین نمودن آن توسط سیستم و تسلیم نسخه مربوطه به مشتری.

5-  کنترل های لازم هنگام پرداخت اسناد از قبیل حدمجاز مبلغ اعلام شده به صندوق دار که طبق دستورالعمل های صادره به آنها اعلام شده یعنی اینکه دریک شعبه حدپرداخت تعیین شده برای تحویلدا 10000000ریال میباشد که اگر چکی ازحساب جاری ویا سند بدهکاری(پرداخت)بیشتر از حد مجاز برای او امد باید حتما به رویت ریاست شعبه ویا عضو ارشد برسدوپس ازپاراف سند مربوطه ومهمور شدن سند به مهر بپردازید وثبت درسیستم نسبت به پرداخت ان اقدام نماید. البته هر کاری گفتن آن با عمل کردن آن کار خیلی فرق میکند مثلا شخصی که میاد و سندی را برای دریافت وجه از صندوقدار دریافت می کند ممکن است سند دریافتی را حالا بنا به هردلیلی مثلا بی سوادی ، کلاه برداری و یا احوالپرسی یا..... کم یا زیادتر بنویسد کهتحویلدار برای اینکه مطمین شه مشتری چه مبلغی را میخواد برداشت کنه را باید از مشتری سوال کنه که چقد میخواهید برداشت کنید پس از اطمینان از مبلغ و صحت اطلاعات  درج شده درسند و در صورت خط خوردگی داشتن سند یاپشت نویسی یا تعویض کند اگرقابل پشت نویسی نبودسند راباطل و پس از مراحل لازم(مهر و...)  پرداخت کند.

6-  تحویل وجه نقدمازاد برسقف بیمه ای صندوق با هماهنگی مسئول مربوطه به تحویلدار شعبه جهت واریز به حسابهای مربوط در بانک و یا سرپرستی شعب نزد بانکها.

7-  عامل کنترل هرگونه اسکناسهایی که از طریق مشتریان یا حتی همگاران به آن تحویل داده میشودو در صورت جعلی بودن انها ابطلال کرده و سریعا به مسئول شعبه اعلام نماید. 

8-  اعلام هرگونه کسری یا موجودی نقدی و صندوق به مسئول مربوط و تامین کسری طبق دستورالعمل و در صورت فزونی واریز به حساب فزونی صندوق و یا حساب دیگری که طبق بخشنامه هااعلام می شود.

 8-  حفظ و نگهداری اسرار مشتریان چه در ارتباط وی یا سایر همگاران از آن اسرار با اطلاع شده است.

9-  تلاش و کوشش مستمر در انجام هرچه بهتر وظایف و ارتقاء کیفیت فعالیتها. 

10-حفظ ونگهداری از رمز کدکاربری سیستم وعدم واگذاری کدمذکور با سایر کارکنان .

البته تحویلداری دارای وظایف بسیار متعدد وزیادی می باشد که ما به چندی از آنها اشاره نمودیم.

11-تحویل گرفتن کلید دوم صندوق وحفظ ونگهداری از ان                                                     

3- عضوارشد:

همانطور که از طرز تلفظ کلمه فوق متوجه می شویم عضو به هر فردی که داخل گروه یا مکانی باشند وکلمه  ارشد هم به معنی  برتر شمرده می شود پس در سیکل کاری ما به فردی که بعد از ریاست شعبه و در غیاب او امورات شعبه تحویل او می باشد را عضو ارشد می گوییم. عضو ارشد عموما دارای حق امضاء برای چکهای صادر شده  شعبه برای مشتریان و دارای کدامضاء معتبر از ستادمرکزی می باشد

عضو ارشد تحت نظارت مستقیم رئیس شعبه به ایفای مسیولیت پرداخته و نقش واسطه بین رئیس شعبه و کارکنان را به عهده دارد از وظایف عضو ارشد می توان به چند  مورد زیر اشار کرد

 

1-  مطالعه کامل بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نامه های عمومی صادره و ارائه آنها به کارکنان.

 

2- مسئولیت پاسخگویی نسبت به امورات محوله در برابر رئیس ومسئولان خود.

 

3- انجام وظایف محوله  رئیس در زمان مرخصی چه به صورت ساعتی چه در غیاب کامل(مرخصی روزانه).

 

4- تهیه و تنظیم آمارهای ماهیانه و اطلاعات و آمار مورد نیاز سرپرستی ها در هر زمان که احتیاج داشته اند.

 

5- نظارت بر عملکرد و فعالیت کارکنان و کنترل امورتحویلداری وکمک راهنمای آنها در صورت احتیاج داشتن.

 

6-  تنظیم مصوبه تسهیلات وتکمیل  قراردادهای ارائه شده توسط مشتریان به ریاست شعبه جهت کنترل و امضاء و تاییدکردن

 

7- کنترل مدارک و قراردادهای ارائه شده از سوی مشتریان جهت دریافت تسهیلات.

 

8- کنترل وثایق و چکهای ضامین در صورت تایید بودن آنهابرای تسهیلات. منظور از تایید بودن این است که اگرکسی پرینت حسابی را که از آن حساب می خواهد چکی بابت ضمانت بدهد پرینت 3ماه یا بیشتر حسابش را بیاوردکه در این حالت عضوارشد باید با تجربیاتی که از قبل بدست آورده که تراکنش ها ی حساب باید در حدی که کفاف ضمانت وامش را بدهدباشد .

 

9- دودور اسناد انتظامی و وثایق تسهیلات پرداختی با مشتریان اعم از چک سفته و اوراق بها دار غیرمنقول در سرفصل ها و کدهایی که از طریق بخشنامه ها به شعب ارسال می شودثبت نماید همچنین خروج چک و سفته هاواوراق تسهیلات از سرفصل های مربوطه هنگام تصویه تسهیلات پرداخت شده.

 

10- ککنترل مانده تسهیلات و جلوگیری کردن از ایجاد مطالبات سر رسید گذشته ومعوق ومشکوک الوصول.

 

11- ددرخواست مطبوعات و ملزومات و دستورپرداخت در فرم های درخواست های مربوط و به امضاء رساندن آنها به وسیله رئیس شعبه و ارسال به سرپرستی .

 

12-  کنترل بانکها و جلوگیری از ایجاد مغایرت بانکها از طریق گرفتن صورتحساب بانکها از طریق تلفنبانک یا فرستادن تحصیلدار شعبه به بانک مربوط و درخواست صورتحساب.

 

13-  حفظ و نگهداری از کد کاربری و عدم افشا و واگذاری کد مربوط به همکاران.

 

14-  محاسبه سود سپرده های که قصد بستن سپرده های بلند مدت خود را قبل از سر رسید دارند در سیستم که اگر سود برگشتی دارد  حساب مشتری را بدهکار و سرفصل سود پراداختی که مربوط به همان نوع سپرده را می سشوند بستانکار( اگرسپرده 400روزه بود از سرفصل سود پرداختی 400روزه و اگر 30ماهه بود از سرفصل سود پرداختی 30 ماهه و ...) وبلعکس

 

4- م مسئول شعبه:  

کارمندی که زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا سرپرست منطقه فعالیت می کند وهمانطور که درکلمه نوشته شده واز اسمش پیداست  مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی امور شعبه بر عهده او می باشد .

اهم وظایف او به شرح زیر می باشد.

1- هدایت کارکنان در جهت اجرای سیاستهای بانکی درجذب منابع بیشتر و اعطای تسهیلات سالم از نظر وقائق واطمینان از وصول آن یعنی تاحدی ضامنین وام و وام گیرنده مورد تایید او باشند که مثلا چکی که از ضامن دریافت میشود حسابش خوب باشد که اگر احیانا قسطی از تسهیلات پرداختی به تعویق افتاد با وصول چک مربوطه اقساط وام یا تصویه ویا به روز شوند

   

2-     ایجاد هماهنگی بین معاون شعبه و کارکنان در جهت انجام رعایت    مفادبخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سرپرستی و ادارات مرکزی بانک.

 

3-    نظارت بر عملکرد کارنان شعبه وآموزش کارکنان در جهت ارائه خدمان مطلوبتر.

 

4-    بررسی وضعیت مالی و شهرت مشتریان درخواست کننده تسهیلات از طریق مراجعه به محل کسب و کار.

 

5     - مراجعه به محل کسب و کار کسبه و بازاریان معتبر جت جذب و تشویق آنان به افتتاح حساب و شناساندن خدمات بانک به آنان اگر کارمندی آوزش مناسب ندیده باشد راههای ابتدای کار .

 

6   - کنترل حسابهای افتتاحی با مدارک مشتری وصدورمجوز جهت افتتاح حساب.

 

7   - راهنمایی مشتریان در ارتباط به خدمات بانک از نرخ سود یاکارمزد ویامدت  سپرده گذاری و انواع تسهیلات پرداختی .

 

8-    بررسی کامل پرونده های تسهیلات از نظر مدارک و ارسال پرونده های بالاتر از حد مجاز شعبه به کمیته های سرپرستی جهت صدور مصوبه و در برگشت نظارت بر اجراء کامل مصوبه های کمیته سرپرستی یا اداره مرکزی.

 

9-    کنترل سپرده های بلند مدت افتتاحی و محاسبه سود سپرده های بسته شده قبل از سر رسید.

 

10-    ارائه پیشنهادات ونظرات به ادارات مرکزی در جهت جذب مشتریان  جدیدوخدمات بهتر در جهت افزایش منابع ویا مصارف مطمئن.

 

11-    کنترل وضعیت صندوق وارسال نقدینگی مازاد شعبه  به سرپرستی و  بلعکس زمان کسری  نقدینگی درخواست نقدینگی.

 

12-   ارائه گزارش عملگرد شعبه در مقاطع مختلف به سرپرستی و مسئول حوزه  .

 

1     3- کنترل صورت وضعیت صندوق در پایان وقت اداری با وجوه موجود در صندوق و بستن صندوق و برداشت کلید اول صندوق.

 

14-   ارزیابی کارمندان شعبه  براساس عملکرد فعالیت وجذب منابع و تکمیل کردن  فرم ارزیابی آنها با استناد به دستورالعمل مربوطه

 

5-      مدیر امور شعب:

         کسی که مسئولیت اداره و امور شعب بانک یا موسسه در یک منطقه یا استان به  او  محول میکند .

اه        وظایف او به شرح ذیل می باشد

 

1    - مسئولیت و پاسخگویی نسبت به انجام امورات محوله در منطقه یا استان به مقامات مافوق.

 

2        - هدایت و ابلاغ بخشنامه ها چه از نوع کاربردی و چه عمومی به شعب تحت   پوشش و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.

 

3- جمع آوری ا    طلاعات شعب نظیر منابع، مصارف ،مطالبات و.....جهت اطلاع از میزان رشد و یا بلعکس

 

4-  بررس        ی نحوه عملکرد روسای شعب برای افزایش منابع و کاهش مطالبات.

 

5- گذاشتن جلسه های کاری برای روسای شعب تحت پوشش و اموزش راهکارهای جدید برای کارای بیشتر آنها.

 

6- گذاشتن جلسه برای کلیه پرسنل شعب تحت پوشش بنا به دلایل کاری مختلف جهت توضیح بیشتر در مورد بعضی از موضوعات مهم کاری یا دادن افطاری وبرقرار کردن رابطه با همکاران واشنایی بیشتر پرسنل باهم.

 

7- سرکشی مداوم از شعب تحت پوشش خود و بازدید از وضعیت کلی شعبه مثل کنترل نقدینگی (کیفی و کمی) دسته حواله های موجود از نظر تعدادی آراستگی پرسنلی ونحوه نظافت شعبه و...

سایر مطالب :

  در کل همانطور که دوستان از مطالب بالا متوجه یکسری موضوعات و اطلاعاتی در مورد نحوه کار و.... شدند لازم دونستم یک نکته دیگه را به دوستان  بگم که هرچه در سیستم بانکی به سمت بالاتری ارتقاء پیدا کنند حجم کار و مسئولیت    بیشتری را باید قبول دار باشند.

که به طرز ساده ای قابل احساس است مثلا در شعبه خودتان بعد از تحصیلدار ، تحویلدار شعبه می باشد که مهمترین وظیفه او مشتری مداری و کنترل نقدینگی و حفظ    حراست از باجه کاری خود می باشد بعد از این سمت سر تحویلدار که در شعب ما مسئولیت این سمت با عضو ارشد می باشد که وظایف او غیر از امورمحوله نظارت بر امور تحویلدار می باشد که به همین ترتیب امورات را دنبال کردیم                     

 در ضمن ما با چارت کلی سازمان که دارای ادارات و ارگان های خاص خود می باشد (بازرسی، حراست،کارگزینی...)

امید است از مطالب درس امروز عزیزان ما متوجه مطالب گفته شده   شده باشند وبه سوالاتی که شاید بعضی از شماها در ذهنتون  داشتین به جوابش رسیده باشید.