تبلیغات
باشگاه کارکنان بانک ایران زمین - این وبلاگ تعطیل شد

به دلیل فشارهای وارده و تهدیدها و توهین های انسان های کوته فکر این وبلاگ برای همشیه تعطیل شد.