هم اکنون می توانید کتابهای ذیل در خصوص حسابداری را با فرمت موبایل دانلود کنید:

دو کتاب الکترونیکی حسابداری قابل اجرا در موبایل

دانلود کتب الکترونیکی حسابداری قابل اجرا در موبایل


موضوع : مقالات آموزشی  

این مطلب برگرفته از کتاب PRINCIPLES OF FINANCIAL & MANAGERIAL  ACCOUNTING  بقلم WARREN &FESS   می باشد .

 

ردیف

شرح حساب

طبقه بندی

حساب

مانده

نرمال

صورتهای

مالی

اصطلاح انگلیسی

 

۱

حسابهای پرداختنی

بدهی جاری

بس

ترازنامه

‌‌Accounts Payable

۲

حسابهای دریافتنی   

دارایی جاری

بد

ترازنامه

Accounts Receivable

۳

استهلاک انباشته داراییهای مشهود

داراییهای ثابت

بس

ترازنامه

Accumulate Depreciation

۴

استهلاک انباشته داراییهای نامشهود

داراییهای ثابت

بس

ترازنامه

Accumulate Depletion

۵

هزینه آگهی

هزینه جاری

بد

سود و زیان

Advertising Expense

۶

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

داراییهای جاری

بس

ترازنامه

Allowance for Doubtful Accounts

۷

هزینه استهلاک

هزینه جاری

بد

سود و زیان

Amortization Expense

۸

اندوخته .... 

حقوق صاحبان سهام  

بس 

 ترازنامه

سود و زیان انباشته

Appropriation for 

۹

اسناد پرداختنی  

بدهی بلندمدت  

بس 

ترازنامه 

Bond Payable 

۱۰

ساختمان 

 داراییهای ثابت

بد 

ترازنامه 

Building 

۱۱

سرمایه .... 

سرمایه  

بس 

ترازنامه 

Capital 

۱۲

سهام سرمایه

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Capital Stock 

۱۳

وجوه نقد 

داراییهای جاری 

بد 

ترازنامه 

Cash 

۱۴

سود نقدی  

حقوق صاحبان سهام  

 بد

 سود و زیان انباشته

Cash Dividends 

۱۵

سود نقدی پرداختنی 

داراییهای جاری 

بس 

 ترازنامه

Cash Dividends Payable 

۱۶

سهام عادی 

حقوق صاحبان سهام 

 بس

ترازنامه 

Common Stock 

۱۷

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

 بد

سود و زیان 

Cost of Merchandise Sold 

۱۸

مالیات پرداختنی  

بدهی کوتاه / بلند مدت 

بس 

ترازنامه 

Deferred Income Tax 

۱۹

هزینه استهلاک داراییهای نامشهود  

هزینه عملیاتی  

بد 

سود و زیان  

Depletion Expense 

۲۰

کسر اوراق پرداختنی 

بدهی بلندمدت  

بد 

ترازنامه 

Discount on Bonds Payable 

۲۱

تخفیفات سوخت شده  

سایر هزینه  

بد 

سود و زیان  

Discounts Lost 

۲۲

درآمد سود سهام  

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Dividend Income 

۲۳

سود سهام  

حقوق صاحبان سهام 

بد 

سود و زیان انباشته 

Dividends 

۲۴

سرمایه اعطایی  

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Donated Capital 

۲۵

مالیات بر درآمد پرداختنی کارکنان 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Employees Income Tax Payable 

۲۶

 تجهیزات

دارایی ثابت 

 بد

ترازنامه 

Equipment 

۲۷

سود نسعیر ارز 

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Exchange Gain 

۲۸

زیان تسعیر ارز 

سایر هزینه 

بد 

 سود و زیان

Exchange Loss 

۲۹

صرف سربار کارخانه

درآمد انتقالی 

بس 

ترازنامه (موقت)

Factory Overhead

(Overhead)

۳۰

کسر سربار کارخانه 

هزینه انتقالی 

بد 

ترازنامه (موقت)

Factory Overhead  

(Underapplied)

۳۱

مالیات بر درآمد پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

ترازنامه 

Income Tax Payable 

۳۲

مالیات بیکاری پرداختنی 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unemployment Tax Payable 

۳۳

کالای ساخته شده 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Finished Goods 

۳۴

سود حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

سایردرامد 

بس 

 سود و زیان

Gain on Disposal  of Plant Assets 

۳۵

سود حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

اقلام غیر مترقبه 

بس 

سود و زیان 

Gain on Redemption of Bonds 

۳۶

سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

سایردرآمد 

 بس

سود وزیان 

Gain on Sale of Investmens 

۳۷

سرقفلی 

دارایی نامشهود  

بد 

ترازنامه 

Goodwill 

۳۸

مالیات بر درآمد 

مالیات بردرآمد 

بد 

سود و زیان 

Income Tax 

۳۹

مالیات یر درآمد پرداختنی 

دارایی جاری 

بس 

ترازنامه 

Income Tax Payable 

۴۰

هزینه بیمه 

 هزینه عملیاتی

بد 

سود و زیان 

Insurance  Expense 

۴۱

هزینه بهره 

سایر هزینه 

 بد

سود و زیان 

Interest Expense  

۴۲

درآمد بهره  

 سایر درآمد

 بس

سود و زیان 

Interest  Income 

۴۳

بهره دریافتنی 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Interest Receivable 

۴۴

سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

 سرمایه گذاری

بد 

ترازنامه 

Investment  in Bonds 

۴۵

سرمایه گذاری در سهام  

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

 Investment in Stocks

۴۶

سرمایه گذاری در شرکت فرعی 

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

Investment in Subsidiary 

۴۷

زمین 

دارایی ثابت  

بد 

ترازنامه 

Land 

۴۸

زیان حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

سایر هزینه 

بد 

سود و زیان  

Loss on Disposal of Plant Assets 

۴۹

زیان حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

اقلام غیرمترقبه 

بد 

سود و زیان 

Loss on Redemption

 Bonds 

۵۰

زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

سایر هزینه  

بد 

سود و زیان 

Loss on Sale of Investments 

۵۱

اوراق بهادار قابل فروش 

دارایی  جاری

 بد

ترازنامه 

Marketable Securities 

۵۲

مواد اولیه

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Materials 

۵۳

موجودی کالا 

دارایی جاری / بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بد 

ترازنامه/ سود و زیان 

Merchandise Inventory 

۵۴

اسناد پرداختنی 

بدهی جاری / بلندمدت 

بس 

ترازنامه 

Note Payable 

۵۵

اسناد دریافتنی 

دارایی جاری / سرمایه گذاری

بد 

ترازنامه 

Notes Receivable 

۵۶

هزینه های تاسیس 

دارایی نامشهود 

بد 

ترازنامه 

Organization Costs 

۵۷

حق اختراع 

دارایی نامشهود 

بد 

ترازنامه 

Patents 

۵۸

صرف سهام خزانه 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

ترازنامه 

Paid- in Capital from Sale of Treasury  Stock 

۵۹

صرف سهام عادی 

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Paid-in Capital from Excess of Par

۶۰

هزینه مالیات حقوق 

هزینه عملیاتی 

 بد

سود و زیان 

Payroll Tax Expense 

۶۱

هزینه بازنشستگی 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Pension Expense 

۶۲

 تنخواه گردان

دارایی جاری 

 بد

ترازنامه 

Petty Cash 

۶۳

صرف اوراق قرضه پرداختنی 

بدهی بلندمدت 

 بس

ترازنامه 

Premium on Bonds Payable 

۶۴

پیش پرداخت بیمه 

 دارایی جاری

بد 

ترازنامه 

Prepaid Insurance 

۶۵

 پیش پرداخت اجاره

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Prepaid Rent 

۶۶

سهام ممتاز 

حقوق صاحبان سهام 

 بس

ترازنامه 

Preferred Stock 

۶۷

خرید ( کالا ، مواد) 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بد 

سود و زیان 

Purchases 

۶۸

تخفیفات خرید 

بهای تمام شده کالای فروش رفته  

بس 

سود و زیان 

Purchases Discounts 

۶۹

برگشت از خرید 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بس 

سود و زیان 

Purchases Returns and Allowances 

۷۰

هزینه اجاره 

 هزینه عملیاتی

بد 

سود و زیان 

Rent Expense 

۷۱

درآمد اجاره 

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Rent Income 

۷۲

سودهای انباشته 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

 تراز نامه / سود و زیان انباشته

Ratained Earnings 

۷۳

هزینه حقوق 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان  

Salaries Expense 

۷۴

حقوق پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

 ترازنامه

Salaries Payable 

۷۵

فروش

درآمد فروش 

 بس

سود و زیان 

Sales 

۷۶

 تخفیفات فروش

درآمد فروش 

 بد

سود و زیان 

Sales Discounts 

۷۷

برگشت از فروش

درامد فروش 

بد 

سود و زیان 

Sales Returns and Allowances 

۷۸

مالیات فروش پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

ترازنامه 

Sales Tax Payable 

۷۹

وجوه استهلاکی تقدی 

سرمایه گذاری 

بد 

 ترازنامه

Sinking Fund Cash 

۸۰

وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده 

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

Sinking Fund Investments 

۸۱

مالیات بازنشستگی پرداختنی 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unemployment Tax Payable 

۸۲

سود تقسیمی

حقوق صاحبان سهام 

 بد

سود و زیان انباشته 

Stock Dividends 

۸۳

سود فابل توزیع 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

ترازنامه 

Stock Dividends Distributable 

۸۴

ملزومات 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Supplies 

۸۵

هزینه ملزومات 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Supplies Expense 

۸۶

حمل و نقل کالا 

 بهای تمام شده کالای فروش رفته

بد 

سود و زیان 

Transportation in 

۸۷

سهام خزانه 

حقوق صاحبان سهام 

بد 

ترازنامه 

Treasury Stock 

۸۸

 هزینه مطالبات سوخت شده

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Uncollectible Accounts Expense 

۸۹

پیش دریافت  اجاره

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unearned Rent 

۹۰

هزینه خدماتی 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Utilites Expense 

۹۱

هزینه مرخصی

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان  

Vaction Pay Expense  

۹۲

هزینه مرخصی پرداختنی 

بدهی بلند مدت 

بس 

ترازنامه 

 Vaction Pay Payable

۹۳

کار در جریان ساخت 

 دارایی جاری

 بد

ترازنامه 

Work in Process موضوع : مقالات آموزشی  

واژه ی سفته اكنون در عرف به سه صورت ؛ به فتح سین ،به كسر سین و كمتر به ضم سین رواج دارد.گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد. سفته به كسر سین به معنی ؛سخت ومحكم و استوار است.در لغت عرب آن را سفته خوانند.ودر معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است :

ـــ در دیرینه روزگاران ،گاهی شخصی مالی را در مبدا به دیگری می داده و او مثل آن مال را در شهر مقصد توسط شخص ثالثی به وی می داده است. دراین حال ، مسافردستخطی را می گرفته وآن را در شهر مقصد به شخص ثالث می داده و مال شبیه را تحویل می گرفته . این دستخط یا حواله را سفته می نامیدند.
ــ به تحفه ای می گفتند كه شخصی از شهری برای دیگری در شهر دیگر می فرستاده است.
ــ چون نام دیگر سفته ،فتهِ طلب ( فته بر وزن و معنی پته به فتح «پ» و كسر« ت»)است و پته معنی جواز ، پروانه ،بلیط و سند را می دهد،چنانكه گفته اند:
پته گمركی (سند گمركی)، پته عبور (جواز عبور) ،پته مسافر(بلیط مسافر) . می توان سفته را تصدیق كننده ی طلبكار دانست.
ــ در اصطلاح بازرگانی فرمی است كه بدهكار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت بدهی را در آن می نویسد و به طلبكار می دهد تا در سر رسید،طلب را ، خود یا دیگری و یا بانك در یافت نماید.
ــ بنا بر این و آنچه امروز در جامعه متداول است ،سفته،سند و گواهی و حواله پرداخت بدهكاری است .(= سند طلب )
ــ ماده 307 قانون تجارتواژه ی اصلی را فته طلب قرار داده و سفته را اینگونه معرفی كرده است ؛‍[فته طلب (سفته) سندی است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی ویا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.].
توضیــــح :
1 ــ به موجب این تعریف ،سفته یك سند است و لازم است تمام شرایط شكلی و قانونی یك سند را داشته باشد.
2 ــ از این تعریف بر می آید كه از آن می توان ؛
ــ به عنوان سند بدهكاری و یا سند طلب استفاده شود.بدین نحو كه بدهكار سفته ای به مبلغ بدهی به طلبكار می دهد تا در سر رسید ، وصول نماید.
ــ به عنوان حواله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.
ــ به عنوان وثیقه حسن انجام تعهد مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب كه متعهد بدون اینكه به گیرنده ی سفته بدهی داشته باشد ،به وی سفته ای می دهد تا در صورت عدم انجام تعهد ، گیرنده سفته را به ضرر متعهد وصول كند .مثــــلاً ؛دو نفر توافق می كنند كه یكی در آینده به میزان یك میلیون تومان به دیگری كالا دهد تا به نمایندگی از او بفروشد و برای حسن انجام تعهدی كه در آینده محقق خواهد شد ،نماینده ی فروش، قبلاً سفته ای با مبلغی معلوم به آن شخص می دهد تا اگر به علت انجام تعهد فروش ، زیانی متوجه ی صاحب كالا شود ،از محل آن سفته،زیان،جبران شود.مبلغ سفته به رضایت و اراده ی طرفین تعیین می شود.
ــ به عنوان سند پرداختی مدت دار و یا بدون مدت (عند المطالبه )بكار رود.
بدیهی است در صورت مدت دار بودن ،مبلغ سند در سر رسید قابل وصول است.ولی وقتی در سفته«عندالمطالبه »درج شود،متعهد له (دارنده سفته) هر گاه كه بخواهد می تواند در جهت وصول مبلغ سفته اقدام كند.
نكتــــــــــه :به نظر می رسد اگر علت دادن سفته ،باز پرداخت قرض باشد،نمی توان آن سفته را «عندالمطالبه» و بدون تاریخ دریافت كرد .به كار گیری عبارت «عندالمطالبه »وقتی است كه از سفته به عنوان یك حواله (چیزی شبیه چك) استفاده شود.و شبیه استفاده از برات در معاملات تجاری.
تاریخچه پیدایی سفته و كار برد آن :همانگونه كه در معنای لغوی سفته بیان شد،از سفته به عنوان حواله ی دادن وجه یا مالی استفاده می شده است.و همچون برات به علت خطر نقل و انتقال پول بین تجار رواج داشته است.امروزه سفته به عنوان یك وسیله ی اعتباری در سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در واحد های تولیدی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی استفاده می شود.بانك هــــا اعتبار سفته را تضمین می كنند.
استفاده از سفته به شكل كنونی در ایران از زمان تصویب قانون تجارت در سال 1311 رواج یافته است .در ایران استفاده از سفته بیش از برات بوده است. كار بـــرد سفته در موارد ذیل است :
ــ وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات غیر نقدی.
ــ سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین.(در قرض های بین افراد )
ــ بانك ها دراعطاء وام به مشتریان خود ،از آنان در قبال پرداخت وام سفته مطالبه می كنند .
ــ در قرار دادهایی كه بین شركت ها و موٴ سسات اداری با پیمانكاران منعقد می شود ،از سفته می توان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانكار استفاده كــــــــــرد.
وصف شكلی سفته و مندرجات آن سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد . به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است. در این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛ اگر در حاشیه ی سفته نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد . بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است. وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته.مثلا ؛ اگر بر روی سفته درج شده باشد، « پنجاهزار ریال »برای خرید آن بایستی پانصد تومان به بانك بپردازد. ودر آن سفته تا سقف یك میلیون ریال می توانید مبلغ بنویسید.
ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛[ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :
1 ــ مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف
2 ــ گیرنده وجه
3 ــ تاریخ پرداخت
قید كلمه «سفته »برروی ورقه سفید به منظور آگاه ساختن اشخاص ذی نفع از نوع سند تجارتی ضروری می باشد.].

چند نكتـــــــــــــة :
سر رسید پرداخت سفته :
بر روی سفته اینگونه درج شده ؛ [ اینجانب متعهد می شوم كه در تاریخ ....... در مقابل این سفته به حواله كرد .........................].آنچه در مقابل تاریخ نوشته می شود ،سر رسید و وعده پرداخت وجه سفته است.كه می تواند به صورتهای زیر باشد :
1ــ اگر در مقابل تاریخ در سفته نوشته شود ؛«عندالمطالبه»یا «به رٶیت » بدین معنی است كه متعهد سفته مكلف است به محض اراﺋه سفته از طرف دارنده سفته (متعهد له/ ظهر نویس )مبلغ مندرج در سفته را به دارنده ی سفتــــــه بپردازد.
2 ــ می تواند در مقابل تاریخ اینگونه نوشته شود ؛( 10روز پس از رٶیت ). در این صورت متعهد بایستی 10 روز پس از رٶیت سفته ،وجه آن را بپردازد.
3 ــ ممكن است وعده پرداخت ،به نسبت تاریخ صدور سفته باشد.مثلاً، بنویسیم ؛(6ماه پس از تاریخ صدور سفته ).بدین ترتیب الزام متعهد به پرداخت وجه سفته 6ماه پس از تاریخ صدور سفته خواهد بود.
4 ــ وآخر اینكه،در مقابل تاریخ در سفته ،تاریخ معینی درج شود. مثلا،بنویسیم؛

بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود.

نكتــــــــــه ها :
ــ آخرین روز پرداخت وجه سفته ،یك روز تمام است.یعنی مهلت پرداخت ، تا آخرین ساعت آن روز است.
ــ اگر روز پرداخت وجه ،با روز تعطیل مصادف شود ،سر رسید،اولین روز غیر تعطیل خواهد بود.
ــ روز صدور سفته ،جزء مدت شروع وعده پرداخت محسوب نمی شود. صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی مطالبه وجه سفته :
در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه كرد :
ــ دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته).
ــ دادگاه محل وقوع عقدی كه به موجب آن سفته صادر شده.
ــ دادگاه محل انجام تعهدی كه به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید آن تعهد را در آن محل انجام دهد.
مثلاً :شخصی در اهواز با دیگری قرارداد منعقد می كند كه آن شخص كالایی را درشیراز به وی تحویل دهد. در قبال این خرید سفته ای به فروشنده دادهشده .خریدار ساكن اصفهان است.اگر متعهد سفته (خریدار) وجه را در سر رسید نپردازد.فروشنده می تواند در دادگاه كدامیك از این سه شهر طرح دعــــــوی نماید ؟.
پاسخ
ــ در شهر اهواز ، چون محل انعقاد قرارداد است.
ــ در شهر شیراز ، چون محل انجام موضوع قرارداد یا تعهد است.
ــ در شهر اصفهان ، چون محل سكونت خوانده (متعهد وجه سفته) است.
ظهـــــر نویسی(پشت نویسی)در سفته و تبعات آن :
قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال تعهد داده شود.
انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال طلب گویند.
انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال دین صورت می گیرد.)
انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این انتقال نیست.
توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :
1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت «الف»بستانكار و «ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.
2 ـ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف» بدهكار و آقای«ب»بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای «الف» به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را
تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت بدهكاری به عهده اوست.
3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد، این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار و بدهكار تعویض نشده ،بلكه مورد تعهد یا دین تبدیل شده است(تبدیل گندم به برنج ).در این تبدیل تراضی طرفین شرط است.
باز گردیم به بحث ظهر نویسی در سفته :به موجب ماده 245 قانون تجارت،با ظهر نویسی،سفته به دیگری منتقل می شود پس با ظهر نویسی سفته ،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد،بلكه انتقال تعهد بعمل می آید.كه ممكن است انتقال دین باشد یا انتقال طلب.
یك نكتــــــــــه :
ظهر نویسی یا انتقال سفته در صورتی ممكن است كه متعهد در سفته،«حواله كرد» را خط نزده باشد ویا در سفته درج ننماید،«غیر قابل انتقال ».

با توضیحات ارایه شده ،ظهر نویسی به منظور انتقال می تواند به دو منظور صورت گیــــــــــــرد:
ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین.
ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال طلب.(یعنی اینكه كسی كه سفته را در اختیار دارد،با ظهر نویسی، بستانكار بودن خود را به دیگری منتقل كند كه در این صورت، فرد جدید ،بستانكار وجه سفته خواهد بود.)
حالت اول ــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین(ظهر نویسی برای ضمانت (
امروزه بانكها و مٶ سسات اعتباری در اعطاء وام و تقسیط آن از مشتریان ، سفته مطالبه می كنند.در این سفته،وام گیرنده باز پرداخت مبلغ وام دریافتی را تعهد می كند.(تعهد پرداخت دین).بانكهاوموسسات اعتباری برای اطمینان از باز گرداندن مبلغ وام اعطایی،از مشتری مطالبه معرفی یك یا دو ضامن می كند.با امضای ضامن در ظهر سفته،در حقیقت باز پرداخت وام به ضامن انتقال پیدا می كند.لذا در باز پرداخت مبلغ وام با متعهد سفته مسؤولیت تضامنی خواهد داشت(مسؤولیت تضامنی بدین معنی است كه طلبكار ،یا بانك برای دریافت مبلغ وام هم می تواند به متعهد مراجعه كند و هم ضامنی كه پشت سفته را امضاء نموده است.)بدین ترتیب امضاء كننده پشت سفته اگر ضمانت متعهد (صادر كننده سفته)را نموده باشد،بااودر پرداخت مبلغ وام مسؤولیت تضامنی دارد.ولی اگر شخص دیگر با امضاء ظهر سفته و ظهرنویسی جدید،ضمانت ضامن قدیم را كند،فقط با ظهر نویس (ضامن) اولی درپرداخت وام مسؤولیت تضامنی دارد.(به استناد ماده 249 قانون تجارت(
حالت دوم ــ ظهرنویسی به منظور انتقال طلب(انتقال بستانكار:(اینگونه ظهر نویسی همچون ظهر نویسی در چك برای دریافت وجه چك است .مثلا" ؛آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای «ب» قرض می دهدكه پس از 6 ماه مسترد دارد.ودر قبال این وجه،سفته ای از آقای «ب» دریافت می دارد .حال اگر به عللی آقای«الف» احتیاج به مبلغ قرض داده شده داشته باشدوهنوز تاریخ باز پرداخت نرسیده باشد.با ظهر نویسی مبلغ طلب خود یعنی وجه سفته را به آقای «ج» منتقل می كند و مبلغ سفته را از او می گیرد.در این حالت، در حقیقت طلبكار بودن آقای«الف به آقای«ج» منتقل میشود.از این پس آقای «ب» مبلغ سفته را می بایست به آقای«ج» بدهـد.
دو حالت دیگر در ظهر نویسی :
1 ــ دارنده سفته (طلبكار) دریافت وجه سفته را با ظهر نویسی به دیگری وكالت دهد.
2 ــ دارنده سفته (طلبكار) با ظهر نویسی مبلغ مندرج در سفته را نزد دیگری به وثیقه می گذارد.
بیان چنـــــــــد نكتــــــــــــــه :
1 ــ در ظهر نویسی، امضاءدر پشت صفحه الزامی است.
2 ــ در ظهر نویسی،قید تاریخ و اسم منتقل الیه (كسی كه در یافت وجه سفته ویا ضمانت پرداخت را به عهده دارد.)اختیاری است.
3 ــ ظهر نویسی سفید امضاء(در انتقال طلب) بدین معنی است كه منتقل الیه می تواند نام خود یا دیگری را درج نماید.
4 ــ دارنده سفته می تواند به همه ی امضاء كنندگان اعم از متعهد،یا ظهر نویسها به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و مطالبه ی وجه سفته را نماید.ودر صورت امتناع آنان از پرداخت وجه سفته، علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید.
5 ــ ظهر نویس ها هم می توانند برای دریافت وجه سفته به متعهد یا ظهر نویس قبلی مراجعه نماید.
6 ــ اگر شخص ثالثی (غیر از متعهد و دارنده سفته یا طلبكار ) پشت سفته را امضاء كند،ظهر نویس محسوب شده و با كلیه امضاءكنندگان سفته، مسؤولیت تضامنی دارد.
7 ــ هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند،نسبت به یكدیگر مسؤولیت تضامنی ندارند
8 ــ ظهر نویس نمی تواند وصول وجه سفته را مقید به شرطی نماید.
9 ــ ظهر نویسی بابت بخشی از مبلغ مندرج در سفته باطل است.
10 ــ می توان وصول مبلغ سفته با عنوان «حامل» را ظهر نویسی كرد.
11 ــ در سفته اگر مبلغ،بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد،مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.
12 ــ اگر مبلغ سفته ،هم به حروف وهم به رقم نوشته شده باشد و بین آنهـــا اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.
13 ــ اگر سفته تاریخ پرداخت نداشته باشد ،پرداخت به رؤیت محسوب می شود.
14 ــ هر گاه در سفته محل پرداخت مشخص نباشد ،محل صدور ،محل پرداخت وجه سفته خواهد بود.و اگر محل صدور هم نداشته باشد،محلی كه كنار نام متعهد ذكر شده است ،محل صدور تلقی می گردد.
وصول وجه سفته و اعتراض به عدم پرداخت :
یكم ـــ دارنده سفته در سر رسید( اگرتاریخ پرداخت داشته باشد) به متعهد مراجعه می كندو مطالبه وجه مندرج در سفته را می نماید.اگر مبلغ وصول شود ،قضیه خاتمه یافته است.اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ سفته امتناع كند،دارنده ی سفته مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر رسید اعتراض خود را به عدم پرداخت وجه سفته از طریق تنظیم فرم واخواست یا اعتراض عدم تاٴدیه بعمل آورد.
اینكه در قانون آمده كه دارنده سفته مكلف است ....
بدین منظور است كه بتواند از حق مراجعه و دعوی علیه ظهر نویس بهره مند گردد.
واخواست و اقسام آن :
الف ــ اگر سفته عندالمطالبه باشد :وقتی وصول وجه سفته عندالمطالبه باشد،درصورتی امكان صدور برگ واخواست واعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است كه،مراجعه به متعهد واستنكاف او به طریق قانونی صورت گرفته و معلوم و اثبات شود.بدین منظور باید ابتدا از طریق تنظیم و ابلاغ اظهار نامه رسمی دادگستری ،مطالبه وجه سفته به متعهد ابلاغ گردد.فرجه ده روزه واخواست،از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به متعهد محاسبه میگردد.
ب ــ اگر سفته سر رسید معین داشته باشد )دارای تاریخ پرداخت:(
1 ــ به بانكی كه درآن حساب داریم در تنظیم واخواست نمایندگی می دهیم و آن بانك بعنوان كار گزار اقدام خواهد كرد.
2 ــ با مراجعه به شعبه اول دادگاه عمومی ،مراتب در دفتر واخواستنامه مطابق فرم ثبت می شود. فرم مخصوص واخواست را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی دادگاه تهیه نمود.
دوم ــ دارنده سفته اكنون به مدت یك سال (اگر سفته در ایران باید پرداخت شود.)فرصت خواهد داشت كه علیه متعهد سفته در مراجع حقوقی اقامه دعوی نماید (متعهد در این فرجه هم متعهد اولیه و اصلی است و هم كلیه كسانی كه ظهر سفته را امضاء نموده اند.بنابراین دارنده ی سفته می تواند محكومیت كلیه ی امضاء كنندگان سفته را به نحو تضامنی از دادگاه ذیصلاح تقاضا نماید.(
)پس از مدت یكسال، دارنده ی سفته نمی تواند برای مطالبه وجه سفته به ظهر نویسان مراجعه كند(
قـــــــرار تاٴمین در دعوی مطالبه وجه سفته :
به مجرد اقامه دعوی مطالبه وجه سفته و تقاضای صدور قرار تامین از طرف دارنده ی سفته كه ظرف موعد واخواست شده ومفاد واخواست در دفتر ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان ثبت شده است .صرف نظر از اینكه واخواستنامه ابلاغ شده یا نشده باشد ،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی مكلف به صدور قرار تامین می باشد .بدین ترتیب،دارنده ی سفته واخواست شده می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او ،توقیف كند.در این حالت پس از صدور حكم ،دارنده ی سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده بر سایر طلبكاران تقدم دارد.


کسری صندوق


موضوع : مقالات آموزشی  

 یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفروبا ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد:

مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

 

کسری صندوق

         تحویلدار ممکن است در موقع دریافت  روزانه از یک مشتری کمتر ویا هنگام پرداخت بیشتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد. در پایان روز پس از استخراج حسابها وشمارش پول موجود و بررسی اسناد دریافت و پرداخت و مقابله انها با مانده حساب صندوق چنانچه متصدی مربوطه کسری وجه داشته باشد باید مبلغ کسری ار وی اخذ وبه موجودی اضافه شود و چنانچه وصول فوری امکان نداشته باشد باید مبلغ مذکور از محل بدهکاران موقت تامین وحداکثر ظرف مدت سه روز ترتیب دریافت کسری صندوق از متصدی داده شود. به هر حال لازم است برای کنترل بیشتر مراتب تامین کسری صندوق از طریق حساب بدهکاران موقت انجام گیرد. (بانکداری داخلی 1، 1382،ص49)

فزونی صندوق

        چنانچه تحویلدار در موقع دریافت روزانه از یک مشتری بیشتر و یا هنگام پرداخت کمتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد در این صورت فزونی صندوق داشته وجه فوق به حساب بستانکاران   موقت( فزونی صندوق) منظور و در صورت مراجعه مشتری و ادعا نسبت به مالکیت مبلغ مذکور پس از تحقیقات کافی و محرز شدن اینکه وجه به او تعلق دارد برحسب مورد با مجوز اداره بازرسی کل ویا اداره امور شعب متبوع یا مسولین شعبه با اخذ تعهد کتبی به نامبرده پرداخت و درغیر این صورت در  پایان سال از طریق اداره امور شعب به حساب اداره حسابداری کل و بودجه بانک منتقل می گردد.(همان)

.

عوامل به وجود امدن کسری یا فزونی صندوق

نداشتن اموزش و کارورزی مناسب

اگر تحویلدار دارای رشته تحصیلی  مرتبط با شغل خود باشد واز طرفی اموزش های متناسب با شغل خود را بدو و ضمن خدمت بگذراند با وظایف شغلی خود مطلع خواهد شد وبا کارورزی مناسب مهارت لازم را برای تحویلداری کسب خواهد نمود.

 

نداشتن اهتمام ودقت کافی درانجام وظایف شغلی و اجرای دستورالعمل های صادره بانک

به صورت خلاصه یک تحویلدار در شرایط عادی باید نکات زیر را رعایت کند :

1- دقت در محاسبات ذهنی

2- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت

3- دقت در اصالت پول

4-  شمارش پول به یک روش واحد( تفکیک پولها از درشت به خرد-  یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)

5- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری

6- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه

7- دقت به متن چکها

8- انطباق مبلغ دریافتی/  پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری

9- ثبت بلافاصله سند

10- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها

11- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد

12-  نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه

13-  خروج موقت یا  قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه

14- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه

15- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان

16- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری

17- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه) (جو آن جرمن،1388،صص 55-


نکات کلیدی


موضوع : نکات کلیدی  

قبل از مطالعه فصل دوم پیشنهاد می کنم فصل اول را مجددا مطالعه بفرمائید:

فصل دوم

هدف مشتریان از مراجعه به شعب بانکها و موسسات مالی  دریافت خدمات مالی مورد نیاز خود است و اکثر قریب به اتفاق مشتریان امروزه اطلاعات کافی را از کلیه برندها کسب و سپس به تجزیه و تحلیل آنها می پردازند و در نهایت به جایی مراجعه می کنند که بتواند پاسخگوی نیاز آنها باشد و لی هموار ه مشتریانی هم هستند که بصورت حضوری و برای اولین بار به شما مراجعه نموده و در خصوص خدمات و نحوه فعالیت شما سئوالاتی را مطرح می نمایند که نوع برخورد و پاسخگویی شما می تواند در زمینه جلب اطمینان و جذب مشتری نقش مهمی ایفا نماید.

خودتان قضاوت کنید

مطمئنا خود شما بارها و بارها برای انجام خدمات و عملیات بانکی به شعب بانکهای مختلف و یا موسسات مراجعه نموده اید شاید در آن زمان پیش بینی نکرده باشید که روزی خود شما بعنوان یک کارمند تحویلدار در جای متصدی باجه قرار گرفته و جوابگوی مراجعین باشید :

تا کنون چند بار از برخورد نامناسب برخی از تحویلداران به ستوه آمده اید؟و یا بعلت عدم کارایی تحویلدار مربوطه موفق نشده اید به طور صحیح و کامل و یا در تایم معین به مقصود خود برسید؟

حال که خود در حال ارائه خدمات به مراجعین هستید آن روزها را بخاطر بیاورید.در این خصوص تامل کنید شما مسئولیتی را برعهده گرفته اید که در قبال انجام این مسئولیت به شما دستمزد پراخت می شود پس باید این مسئولیت را به نحو احسن و به بهترین شکل ممکن به انجام برسانید و جهت رسیدن به این شرایط آرمانی باید آموزش ببینیدومطالعه داشته باشید تا نتیجه دلخواه مشتریان ,مدیران و شما حاصل شود.

مشتریان شما اغلب از قشرهای مختلف و با سلایق ,عقیده ها و اخلاق و برخوردهای کاملا متفاوت هستندپس این شما هستید که بایدبا لطافت و انعطاف و صبوری آمادگی پذیرایی از تک تک آنها را داشته باشیدو سعی کنید رضایت انها را جلب نمائید.

شما در برخورد با مشتری در همان 60ثانیه اول فرصت دارید که حس و نیروی مفید را به مشتری منتقل نمائیدو مشتری را در احساسی از اطمینان ,رضایت و آرامش غوطه ور کنید.

اغلب مشتریان در مورد خدمات محل کار شما و یا شیوه خدمات رسانی و آپشن های مختلف از شما سئوال می کنند وظیفه یک تحویلدار در این موارد چیست ؟ و اصو لا در اولین برخورد با مشتری تازه وارد چه باید کرد:

به احترام مشتری از جای خود برخیزید

در سلام کردن  و خوش آمد گویی پیش قدم باشید که این از تعالیم اولیه و اساسی دینی ما می باشد.

لبخند را فراموش نکنید .همواره حتی در بدترین شرایط ممکن با روی باز و تبسم و گشاده رویی پذیرای ارباب رجوع باشید این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است پس آنرا فراموش نکنید.

اجازه دهید مشتری با خیال راحت و به دور از هرگونه تنش و استرسی با شما ارتباط برقرار کند و به دقت به سخنان او توجه کنید زیرا شما باید اول نیاز و خواسته مشتری را به دقت متوجه شده  تا بتوانید پاسخ مناسبی ارائه نمائید . پس با تامل و آرامش کامل گوش شنوای مشتری خود باشید.

در صورتی که نسبت به درخواست مشتری اطلاع کامل و وافی ندارید سعی نکنید که با دادن اطلاعات نادرست ذهن او را منحرف نمائید در این اوقات بهتر است با ادای احترام و تکریم وی را به مسئول شعبه خود معرفی و کمک کنید تا بهترین پاسخ را دریافت نمایئد.

توجه داشته باشید که نوع و شیوه بیان شما در معرفی خدمات و ارائه و انتقال آن به مشتری بسیار مهم و کلیدی است ,پس دقت کنید که از چه لغات و کلماتی استفاده نموده  و تا چه حد خود شما باخدمات ارائه شده آشنایی دارید.پس اطلاعات خود را تکمیل نموده و همیشه به روز باشید .

سعی کنید با کسب اطلاعات دقیق ,به تمامی اطلاعات مخصوص به خدمات  و شیوه خدمات رسانی احاطه داشته باشید .

به نظر شما می توان به کسی که نسبت به آمار و اطلاعات و خدمات محل کار خود بی اطلاع است تکیه نمود؟

 

پایان فصل دوم

هر گونه اقتباس و کپی برداری بدون ذکر نام منبع و نویسنده ممنوع و قابل پیگیری است

 

نکات کلیدی


موضوع : نکات کلیدی  

تحویلدار؛تحویداری؛نکات کلیدی

 

کلیدی ترین و حساس ترین پست در شعب بانکها و موسسات ؛ پست تحویلداریست.نوک پیکان تمامی تلاشهای پشت پرده و زحمات شبانه روزی تیم های مختلف پشتیبانی در ادارات مرکزی و سرپرستی ها نهایتا توسط تحویلداران به نتیجه می رسد .

اگر به این نکته کلیدی توجه کنیم که اساسی ترین  و مهمترین هدف مدیران جذب هرچه بیشتر منابع مالی و حفظ این منابع و صاحبان این منابع مالی در بازاررقابتی امروز است آنوقت با تامل بیشتری در مورد تحویلدار و اهمیت غیرقابل انکار آن در به ثمررسیدن اهداف مدیران یک شبکه مالی خواهیم اندیشید.

و در این مقاله سعی شده بصورت مختصر و مفید به نکاتی  اشاره کنیم که برای تحویلداری باید آنها را مد نظرقراردهیم.

 

1-تحویلدارن مبتدی و تازه ورود به سیستم های مالی

 

اگر به تازگی بعنوان تحویلدار وارد یک سیستم مالی شده و یا در آینده نزدیک خواهید شد باید با اصول اولیه این کار آشنا شوید،و ما سعی می کنیم نکات کلیدی را به شما آموزش بدیم :

 

1-1خواب  و استراحت کافی شبانه

 

فراموش نکنید که شما با یکی از مخاطره آمیز ترین شغل ها مواجه هستید که نیاز شدیدی به سطح هوشیاری بالا و دقت کافی را دارد .

کوچکترین اشتباه می تواند جبران ناپذیر بوده و ضربه ی سختی را از لحاظ روحی روانی و مالی به تحویلدار وارد کند.

پس سعی کنید که در اوقات فراغت به قدر کافی استراحت نموده و از خواب کافی برخوردارشوید

 

1-2وقت شناسی

توجه داشته باشیدعدم حضور بموقع شما در محل کار می تواند به شدت  برای سایرهمکاران و مشتریان مشکل ساز شود.برای مثال به دلیل تاخیر بدون اطلاع قبلی و هماهنگ نشده شما ،مشتریانی که برای دریافت و یا پرداخت وجه به شعبه شما مراجعه می نمایند تحت الشعاع قرارگرفته و تمامی برنامه ریزی های مالی آنها به هم ریخته ؛اسباب نارضایتی آنها را فراهم آورد پس:

 

وقت شناس باشید و احساس مسئولیت کنید

 

1-3-آمادگی برای شروع کار

تحویلداری مستلزم استفاده از تجهیزات خاصی می باشد که معمولا با کمی تغییرات نامحسوس در تمامی بانکها و موسسات یکسان بوده و شامل :سیستم رایانه ،دستگاه پول شمار،دستگاه پرفراژ؛دستگاه تشخیص اسکناس ؛مهرهای لازم و تعریف شده ((دریافت شد-پرداخت شد-امضاء صحیح است –نام و نام خانوادگی تحویلدار و کد پرسنلی-و .......))

 

تجهیزات مورد نیاز خود را به شکلی در جای مناسب قرار دهید که امکان دسترسی آسان به همه ی آنها باشدتامزاحم سرعت عمل و دقت شما نشوند.

 

1-4شروع بکار

شما باید قبل از شروع بکار اطلاع کافی و دقیقی از کاری را که برعهده گرفته اید داشته باشید

از وظائف شما می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

*دریافت وجه از مشتریان

* پرداخت وجه به مشتریان

*افتتاح حساب برای مراجعین

و......

ولی شما یک وظیفه بسیار سنگین تر و حساستر از این نکات را برعهده دارید

جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیمی

 برای تحویلداری آماده شوید

 

شما به عنوان تحویلدار با چند عنصر بسیار مهم سرو کاردارید

1-سند

2-پول

3-شبهه پول

و.....

تعریف سند در قانون مدنی :ماده 1284.سند عبارتست ازهر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد.

اسنادبطور کلی در پنج قسمت قرار می گیرندکه برای اطلاعات عمومی شما توضیحاتی داده می شود:

1-اسناد سطح اول

سطح اول: اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک، اساسنامه، سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک، دفاتر سهام بانک، صورت جلسات مجامع و هیئت مدیره بانک، نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمائم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیئت مدیره تقسیم را شامل می شود.

2-اسنادسطح دوم

اسناد سطح دوم شامل دفتر کل، دفتر روزنامه

3-اسنادسطح سوم

اسناد سطح سوم نیز شامل کارتهای نمونه امضاء، مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان، لاشه انواع چکها از جمله چک عادی اشخاص، چک پول، ایران چک، چک بانکی و غیره، سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی و گواهی نامه های عدم پرداخت چکهای برگشتی و مدارک سوء اثر چکهای برگشتی است.حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده، لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذی ربط، مدارک نقل و انتقال سهام، نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی، حوالجات ارزی، کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی، کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات، اتاق پایاپای، صندوق امانات و اوراق مشارکت، اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی، کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی، نقدی و انتقالی نیز در بین اسناد سطح سوم قرار می گیرند.

4-اسنادسطح چهارم

اسناد سطح چهارم نیز شامل قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان، اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده، اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده و اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک است.

5-اسنادسطح پنجم

دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده، دفاتر ارسال مراسلات، ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک نیز اسناد سطح پنجم را تشکیل می دهند.

 

 

که در مباحث آینده به آنها خواهیم پرداخت.

 

مشتری

 

همانطور که شما کلیدی ترین و حساس ترین شغل را در سیستم مالی بر عهده دارید در مقابل شما کسی قرارمی گیرد که حیات و تداوم کل سیستمی که شما برای آن کارمی کنید به جلب نظر؛حذب و حفظ او دارد و این عنصر مهم مشتری است.

به واقع تمام برنامه ریزی ها و تلاش های کلان در سطح بالای مدیریتی و تمامی این امکانات و تجهیزات و خدمات فقط و فقط در جهت جذب و حفظ مشتری است و هرچه در این زمینه بیشتر تفحص کنیم بیشتر به این نتیجه می رسیم که :

مدیریت +سرمایه گذاری +برنامه ریزی + پرسنل +تجهیزات - مشتری =هیچ


موضوع : مقالات آموزشی  
     
پسوردفایلها:emaghale.mihanblog.com
نظارت بانك بر فرایند اعتباریرتبه‌بندی اعتباریریسك در بانك‌داری اسلامی  
 

    اشكال پول 

   بانك‌داری خصوصی در بانك فردا 

بانكهای خصوصی و تجدیدساختار بانكهای

انواع بانک

  بانك سرمایه گذاریبرچسب ها: بانک ایران زمین بانکداری آموزش تحویلداری بانک

نکات کلیدی


موضوع : نکات کلیدی  

همیشه در هنگام کار برای ما اتفاقاتی رخ می دهد که منجر به کسب تجاربی گرانبها میگردد که شاید در شرایط مساوی برای هیچکدام از همکاران دیگر لمس چنین تجربه ای امکان پذیر نباشد پس اگر در طول این سالها در محل کار خود تجارب مفیدی کسب نموده اید که می تواند به پیشرفت سایر همکاران کمک نماید

این تجارب را با ما در میان بگذارید تا تحت عنوان نکات کلیدی آنرا در این باشگاه نمایش دهیم .


موضوع : طرح سئوالات و پاسخ ها  

همکاران گرامی

آمادگی داریم به کلیه سئوالات شما در هر زمینه در حد توان و مقدوریات پاسخ دهیم .

پس سئوالات خود را با ما در میان بگذارید.

درددل های شما


موضوع : درددل های صمیمانه  
چقدر خوبه که می تونیم در محیطی صمیمانه و به دور از هر گونه تنشی ،به درددل های همدیگه گوش بدیم  و سنگ صبور هم باشیم درددل های شما را می شنویم و در صورت تائید شما و صلاحدید مدیر سایت به نمایش می گذاریم تا سایر همکاران بخوانند و همفکری کنند.


موضوع : گالری عکس همکاران  

همکاران گرامی

شاید بعلت وسعت سرزمین پهن آورمان ایران نتوانیم همدیگر را ملاقات کنیم .اما می توانیم با ارسال عکس به ایمیل مدیر وبلاگ ؛یک گالری خاطره انگیز از همکاران خود داشته باشیم .

انتقادات


موضوع : انتقادات  

همکاران گرامی

شما می توانید انتقادات خود را در قسمت نظرات همین پست وارد نمائید تا در صورت تمایل در صفحه اصلی وبلاگ نمایش داده شوند.


موضوع : پیشنهادات  
دوستان عزیز با ورود به بخش پیشنهادات در قسمت موضوعات وبلاگ ،پیشنهادات خود را در قسمت نظرات همین پست وارد نمائید.

مقالات اموزشی


موضوع : مقالات آموزشی  

همکاران عزیز

در صورت تمایل مقالات اموزشی خود را در خصوص بانکداری و رشته های مرتبط را در قسمت نظرات وارد نموده تا با نام و مشخصات شما در باشگاه به چاپ برسد


خسته نباشید

همکاران عزیز و خستگی ناپذیر

با تلاش و همت تک تک شما عزیزان ؛بانک ایران زمین محقق گردید و اکنون نوبت همتی دیگر است و ما باور داریم که می توانیم پیشرو باشیم

ما باهم دست بر دست هم به تمامی اهداف تعیین شده خواهیم رسید

ما معتقدیم که می توانیم معنای جدیدی به بانکداری ببخشیم

پس همه باهم یک یا علی دیگر........برچسب ها: بانک ایران زمین موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic