موضوع : مقالات آموزشی  
-تحصیلدار:

معنی لغوی جمع آوری ،اعانه حصول شده ، گردآوری و مامور وصول

معنی دربانک: کسی که میتواند از عهده انجام امور مربوط به گرفتن وجوه اوراق بهادارو بردن آنها به بانک وگذاشتن انها به حساب شرکت(بانک) و نظیر آن براید.  تحصیلدار به عنوان کسی که کارهای مانند نظافت شعبه و بازوبسته کردن درب شعبه و .....به عهده اومحول شده و اهم وظایف آنها را بازگو می کنیم

 

1- مطالعه دستورات و بخشنامه ها و نامه های صادره.

2- نظافت سالن کارکنان و مشتریان و وسایل داخل آن مثل پولشمار، مبلمان اداری ، اثاثیه و...

3- تحویل گرفتن کلیدهای درب شعبه و حفاظت از آنها

4- قبل از حضور پرسنل در شعبه حضور داشته باشد و شعبه را برای پرسنل آماده کند یعنی اینکه اگرهواگرم بود کولر را رو.شن تاهوا تهویه یا اگر سرد بود بخاری را روشن کرده تا گرمای شعبه به حدمطلوب برسد

6- ثبت نامه های صادره وارده در دفتر سوابق

7- نقدکردن وجه چکها از بانکهایی که موسسه درانهاحساب دارن به جهت شارژوتقویت صندوق توسط مسیولین شعبه صادر  و کنترل شمارش آنها در مراقبت و حفظ و نگهداری از وجوه نقد تا رسیدن به شعبه .

8-بایگانی کردن اسنادی که در طول روز در شعبه صادر شده ونمراتور کردن انهابه طریقی که در بخشنامه هابه اطلاع انها رسیده.

9-تلاش وکوشش مستمر درجهت انجام دادن هرچه بهتروظایف محوله وارتقاء به اهداف موسسه.

 

البته ما تاحدی به وظایف تحویلدارپرداختیم.

2- تحویلدار:

آنکه چیزی به تحویل او دهند به معنی دیگر کسی که دریافت و پرداخت انجام می دهد البته در سیستم جدید مشاغل بانکی که به 3 رده مدیریتی و تخصصی و اجرای طبقه بندی شده عنوان شغلی تحویلدار حذف  و به جای آن عنوان متصدی امور بانکی جایگزین شده ودر این نظام متصدی امور بانکی در رده مشاغل اجرای و سر تحویلدار در رده مشاغل تخصصی است. در سیستم مالی تحویلدار به کسی گفته می شود که تحت نظارت کلی در شعب عملیات بانکی راانجام و مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را در یکی از گروههای پس انداز جاری ،وام ویاهمه گروههارا به عهده دارد.

ببینید عزیزان به نظربنده هنگامی که یک فردی وارد شعبه می شود حالا به هر دلیلی مثلا اطلاع کسب کردن در مورد نحوه پرداخت تسهیلات و نقدکردن چک و یا.. .اولین فردی را که با ان برخورد میکنه شخصی به جزتحویلدار نیست و تحویلدارخوب میتونه با رابطه خوبی که با مشتری برقرار میکنه مشتری را جذب بانک کرده وازمنابع مالی او وحتی دوستان اقوام واشنایان ان هم   استفاده کندو لازمه ارتباط برقرار کردن هم داشتن شرایط ذهنی و اطلاع عمومی بالای تحویلداره که هر سوالی که مشتری در مورد بانک از تحویلدار پرسید بتواند پاسخگو باشد البته به طور صحیح. در حال حاضر نیز در بیشتر سازمانهاوارگانها دارای قسمت روابط عمومی می باشد.

اهم وظایف تحویلدار عبارتست از:

1- مطالعه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره.

2-ارائه سند دو نسخه ای واریز/برداشت به مشتریان جهت تکمیل امضاء و دریافت سند به همراه کارت پس انداز یا کوتا مدت.

 3-  کنترل و شمارش وجوه دریافتی از مشتریان یا نماینده او در مقابل دیداو مطابقت کردن مبلغ نوشته شده در روی سندبا مبلغ واریزی برای واریز به انواع حسابهای موجودمشتری در شعبه

4 - ثبت اطلاعات مربوط در رایانه ومحمور نمودن سندهای مریوطه به مهرهای لازمه از قبیل دریافت شد و مهر شعبه در ذیل سند  و امضاء و ماشین نمودن آن توسط سیستم و تسلیم نسخه مربوطه به مشتری.

5-  کنترل های لازم هنگام پرداخت اسناد از قبیل حدمجاز مبلغ اعلام شده به صندوق دار که طبق دستورالعمل های صادره به آنها اعلام شده یعنی اینکه دریک شعبه حدپرداخت تعیین شده برای تحویلدا 10000000ریال میباشد که اگر چکی ازحساب جاری ویا سند بدهکاری(پرداخت)بیشتر از حد مجاز برای او امد باید حتما به رویت ریاست شعبه ویا عضو ارشد برسدوپس ازپاراف سند مربوطه ومهمور شدن سند به مهر بپردازید وثبت درسیستم نسبت به پرداخت ان اقدام نماید. البته هر کاری گفتن آن با عمل کردن آن کار خیلی فرق میکند مثلا شخصی که میاد و سندی را برای دریافت وجه از صندوقدار دریافت می کند ممکن است سند دریافتی را حالا بنا به هردلیلی مثلا بی سوادی ، کلاه برداری و یا احوالپرسی یا..... کم یا زیادتر بنویسد کهتحویلدار برای اینکه مطمین شه مشتری چه مبلغی را میخواد برداشت کنه را باید از مشتری سوال کنه که چقد میخواهید برداشت کنید پس از اطمینان از مبلغ و صحت اطلاعات  درج شده درسند و در صورت خط خوردگی داشتن سند یاپشت نویسی یا تعویض کند اگرقابل پشت نویسی نبودسند راباطل و پس از مراحل لازم(مهر و...)  پرداخت کند.

6-  تحویل وجه نقدمازاد برسقف بیمه ای صندوق با هماهنگی مسئول مربوطه به تحویلدار شعبه جهت واریز به حسابهای مربوط در بانک و یا سرپرستی شعب نزد بانکها.

7-  عامل کنترل هرگونه اسکناسهایی که از طریق مشتریان یا حتی همگاران به آن تحویل داده میشودو در صورت جعلی بودن انها ابطلال کرده و سریعا به مسئول شعبه اعلام نماید. 

8-  اعلام هرگونه کسری یا موجودی نقدی و صندوق به مسئول مربوط و تامین کسری طبق دستورالعمل و در صورت فزونی واریز به حساب فزونی صندوق و یا حساب دیگری که طبق بخشنامه هااعلام می شود.

 8-  حفظ و نگهداری اسرار مشتریان چه در ارتباط وی یا سایر همگاران از آن اسرار با اطلاع شده است.

9-  تلاش و کوشش مستمر در انجام هرچه بهتر وظایف و ارتقاء کیفیت فعالیتها. 

10-حفظ ونگهداری از رمز کدکاربری سیستم وعدم واگذاری کدمذکور با سایر کارکنان .

البته تحویلداری دارای وظایف بسیار متعدد وزیادی می باشد که ما به چندی از آنها اشاره نمودیم.

11-تحویل گرفتن کلید دوم صندوق وحفظ ونگهداری از ان                                                     

3- عضوارشد:

همانطور که از طرز تلفظ کلمه فوق متوجه می شویم عضو به هر فردی که داخل گروه یا مکانی باشند وکلمه  ارشد هم به معنی  برتر شمرده می شود پس در سیکل کاری ما به فردی که بعد از ریاست شعبه و در غیاب او امورات شعبه تحویل او می باشد را عضو ارشد می گوییم. عضو ارشد عموما دارای حق امضاء برای چکهای صادر شده  شعبه برای مشتریان و دارای کدامضاء معتبر از ستادمرکزی می باشد

عضو ارشد تحت نظارت مستقیم رئیس شعبه به ایفای مسیولیت پرداخته و نقش واسطه بین رئیس شعبه و کارکنان را به عهده دارد از وظایف عضو ارشد می توان به چند  مورد زیر اشار کرد

 

1-  مطالعه کامل بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نامه های عمومی صادره و ارائه آنها به کارکنان.

 

2- مسئولیت پاسخگویی نسبت به امورات محوله در برابر رئیس ومسئولان خود.

 

3- انجام وظایف محوله  رئیس در زمان مرخصی چه به صورت ساعتی چه در غیاب کامل(مرخصی روزانه).

 

4- تهیه و تنظیم آمارهای ماهیانه و اطلاعات و آمار مورد نیاز سرپرستی ها در هر زمان که احتیاج داشته اند.

 

5- نظارت بر عملکرد و فعالیت کارکنان و کنترل امورتحویلداری وکمک راهنمای آنها در صورت احتیاج داشتن.

 

6-  تنظیم مصوبه تسهیلات وتکمیل  قراردادهای ارائه شده توسط مشتریان به ریاست شعبه جهت کنترل و امضاء و تاییدکردن

 

7- کنترل مدارک و قراردادهای ارائه شده از سوی مشتریان جهت دریافت تسهیلات.

 

8- کنترل وثایق و چکهای ضامین در صورت تایید بودن آنهابرای تسهیلات. منظور از تایید بودن این است که اگرکسی پرینت حسابی را که از آن حساب می خواهد چکی بابت ضمانت بدهد پرینت 3ماه یا بیشتر حسابش را بیاوردکه در این حالت عضوارشد باید با تجربیاتی که از قبل بدست آورده که تراکنش ها ی حساب باید در حدی که کفاف ضمانت وامش را بدهدباشد .

 

9- دودور اسناد انتظامی و وثایق تسهیلات پرداختی با مشتریان اعم از چک سفته و اوراق بها دار غیرمنقول در سرفصل ها و کدهایی که از طریق بخشنامه ها به شعب ارسال می شودثبت نماید همچنین خروج چک و سفته هاواوراق تسهیلات از سرفصل های مربوطه هنگام تصویه تسهیلات پرداخت شده.

 

10- ککنترل مانده تسهیلات و جلوگیری کردن از ایجاد مطالبات سر رسید گذشته ومعوق ومشکوک الوصول.

 

11- ددرخواست مطبوعات و ملزومات و دستورپرداخت در فرم های درخواست های مربوط و به امضاء رساندن آنها به وسیله رئیس شعبه و ارسال به سرپرستی .

 

12-  کنترل بانکها و جلوگیری از ایجاد مغایرت بانکها از طریق گرفتن صورتحساب بانکها از طریق تلفنبانک یا فرستادن تحصیلدار شعبه به بانک مربوط و درخواست صورتحساب.

 

13-  حفظ و نگهداری از کد کاربری و عدم افشا و واگذاری کد مربوط به همکاران.

 

14-  محاسبه سود سپرده های که قصد بستن سپرده های بلند مدت خود را قبل از سر رسید دارند در سیستم که اگر سود برگشتی دارد  حساب مشتری را بدهکار و سرفصل سود پراداختی که مربوط به همان نوع سپرده را می سشوند بستانکار( اگرسپرده 400روزه بود از سرفصل سود پرداختی 400روزه و اگر 30ماهه بود از سرفصل سود پرداختی 30 ماهه و ...) وبلعکس

 

4- م مسئول شعبه:  

کارمندی که زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا سرپرست منطقه فعالیت می کند وهمانطور که درکلمه نوشته شده واز اسمش پیداست  مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی امور شعبه بر عهده او می باشد .

اهم وظایف او به شرح زیر می باشد.

1- هدایت کارکنان در جهت اجرای سیاستهای بانکی درجذب منابع بیشتر و اعطای تسهیلات سالم از نظر وقائق واطمینان از وصول آن یعنی تاحدی ضامنین وام و وام گیرنده مورد تایید او باشند که مثلا چکی که از ضامن دریافت میشود حسابش خوب باشد که اگر احیانا قسطی از تسهیلات پرداختی به تعویق افتاد با وصول چک مربوطه اقساط وام یا تصویه ویا به روز شوند

   

2-     ایجاد هماهنگی بین معاون شعبه و کارکنان در جهت انجام رعایت    مفادبخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سرپرستی و ادارات مرکزی بانک.

 

3-    نظارت بر عملکرد کارنان شعبه وآموزش کارکنان در جهت ارائه خدمان مطلوبتر.

 

4-    بررسی وضعیت مالی و شهرت مشتریان درخواست کننده تسهیلات از طریق مراجعه به محل کسب و کار.

 

5     - مراجعه به محل کسب و کار کسبه و بازاریان معتبر جت جذب و تشویق آنان به افتتاح حساب و شناساندن خدمات بانک به آنان اگر کارمندی آوزش مناسب ندیده باشد راههای ابتدای کار .

 

6   - کنترل حسابهای افتتاحی با مدارک مشتری وصدورمجوز جهت افتتاح حساب.

 

7   - راهنمایی مشتریان در ارتباط به خدمات بانک از نرخ سود یاکارمزد ویامدت  سپرده گذاری و انواع تسهیلات پرداختی .

 

8-    بررسی کامل پرونده های تسهیلات از نظر مدارک و ارسال پرونده های بالاتر از حد مجاز شعبه به کمیته های سرپرستی جهت صدور مصوبه و در برگشت نظارت بر اجراء کامل مصوبه های کمیته سرپرستی یا اداره مرکزی.

 

9-    کنترل سپرده های بلند مدت افتتاحی و محاسبه سود سپرده های بسته شده قبل از سر رسید.

 

10-    ارائه پیشنهادات ونظرات به ادارات مرکزی در جهت جذب مشتریان  جدیدوخدمات بهتر در جهت افزایش منابع ویا مصارف مطمئن.

 

11-    کنترل وضعیت صندوق وارسال نقدینگی مازاد شعبه  به سرپرستی و  بلعکس زمان کسری  نقدینگی درخواست نقدینگی.

 

12-   ارائه گزارش عملگرد شعبه در مقاطع مختلف به سرپرستی و مسئول حوزه  .

 

1     3- کنترل صورت وضعیت صندوق در پایان وقت اداری با وجوه موجود در صندوق و بستن صندوق و برداشت کلید اول صندوق.

 

14-   ارزیابی کارمندان شعبه  براساس عملکرد فعالیت وجذب منابع و تکمیل کردن  فرم ارزیابی آنها با استناد به دستورالعمل مربوطه

 

5-      مدیر امور شعب:

         کسی که مسئولیت اداره و امور شعب بانک یا موسسه در یک منطقه یا استان به  او  محول میکند .

اه        وظایف او به شرح ذیل می باشد

 

1    - مسئولیت و پاسخگویی نسبت به انجام امورات محوله در منطقه یا استان به مقامات مافوق.

 

2        - هدایت و ابلاغ بخشنامه ها چه از نوع کاربردی و چه عمومی به شعب تحت   پوشش و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.

 

3- جمع آوری ا    طلاعات شعب نظیر منابع، مصارف ،مطالبات و.....جهت اطلاع از میزان رشد و یا بلعکس

 

4-  بررس        ی نحوه عملکرد روسای شعب برای افزایش منابع و کاهش مطالبات.

 

5- گذاشتن جلسه های کاری برای روسای شعب تحت پوشش و اموزش راهکارهای جدید برای کارای بیشتر آنها.

 

6- گذاشتن جلسه برای کلیه پرسنل شعب تحت پوشش بنا به دلایل کاری مختلف جهت توضیح بیشتر در مورد بعضی از موضوعات مهم کاری یا دادن افطاری وبرقرار کردن رابطه با همکاران واشنایی بیشتر پرسنل باهم.

 

7- سرکشی مداوم از شعب تحت پوشش خود و بازدید از وضعیت کلی شعبه مثل کنترل نقدینگی (کیفی و کمی) دسته حواله های موجود از نظر تعدادی آراستگی پرسنلی ونحوه نظافت شعبه و...

سایر مطالب :

  در کل همانطور که دوستان از مطالب بالا متوجه یکسری موضوعات و اطلاعاتی در مورد نحوه کار و.... شدند لازم دونستم یک نکته دیگه را به دوستان  بگم که هرچه در سیستم بانکی به سمت بالاتری ارتقاء پیدا کنند حجم کار و مسئولیت    بیشتری را باید قبول دار باشند.

که به طرز ساده ای قابل احساس است مثلا در شعبه خودتان بعد از تحصیلدار ، تحویلدار شعبه می باشد که مهمترین وظیفه او مشتری مداری و کنترل نقدینگی و حفظ    حراست از باجه کاری خود می باشد بعد از این سمت سر تحویلدار که در شعب ما مسئولیت این سمت با عضو ارشد می باشد که وظایف او غیر از امورمحوله نظارت بر امور تحویلدار می باشد که به همین ترتیب امورات را دنبال کردیم                     

 در ضمن ما با چارت کلی سازمان که دارای ادارات و ارگان های خاص خود می باشد (بازرسی، حراست،کارگزینی...)

امید است از مطالب درس امروز عزیزان ما متوجه مطالب گفته شده   شده باشند وبه سوالاتی که شاید بعضی از شماها در ذهنتون  داشتین به جوابش رسیده باشید.


 

 

 

 
 


موضوع : درددل های صمیمانه  
                            محمد
13:46:0             هجدهم آبان 1392
استخدامی جدیدسلام.خسته نباشید.خواهش میکنم درباره استخدامی استان فارس که از طریق ارسال مدارک صورت گرفته و حتی مصاحبه هم صورت گرفته ولی جوابی داده نشده حتی با خود مرکز استان هم تماس گرفته شده و در جواب می گویند بایداز تهران دستور صادر بشه دیگه کاری با مرکز استان نیست.خواهش میکنم تا حد امکان سوال کنید که این استخدامی مشکل اجرا نشدنش چیه.خیلی خیلی ممنون میشم که جوابشو تو سایت بزارید.و چرا دیر به دیر سایت رو به روز میکنید!!! با تشکرسلام برادر عزیز


در خصوص استخدام های جدید ،پرسیده بودید .باید عرض شود که با توجه به اینکه فرموده اید که مصاحبه هم انجام گردیده است باید منتظر باشید تا مراحل پروسه اداری طی گردد.
مراحل گزینش و استخدام یکی از پیچیده ترین مراحل امور اداری است که آبشن های مختلفی باید برای تکمیل آن در نظر گرفته شود .به هر حال امیدواریم این مراحل به سرعت تکمیل گردیده و شما برادر عزیز به جمع ایران زمینی ها بپیوندید.


موضوع : درددل های صمیمانه  
مهدی
23:15:08 هجدهم آبان 1392
ارزش به کارکنانبا سلام خدمت بچه های پاک و صبور بانک ایران زمین و خسته نباشید به مدیران همیشه زحمتکش بالایی،چند تا سوال داشتم:
آیا در این بانک فکری به حال رفاه و آسایش کارکنان شده؟
آیا توجهی به کارکنان که امروزه به آن سرمایه انسانی گفته میشه شده؟
آیا اعتماد در این بانک جایی داره؟
مانسبت به سایر بانک ها در حال رقابتیم آیا در مسئله کارکنان و ارزش به آنها هم رقابتی داریم.
نام ایران زمین ،افتخار مردم این سرزمین

پاسخ آقای مهدی
همکار گرامی سلام

خسته نباشی

واقعیت این است که نیروهای انسانی کارآمد مهمترین ابزار تحت اختیار مدیران هر مجموعه ای مخصوصا" بانکها هسنند.و در مقابل همدیگر وظائف متقابلی دارند.
رفاه پرسنل و آینده ی آنها مسئله ی بسیار مهمی است که نباید از دید مدیران خارج گردد.

فی الواقع در حال حاضر کمی ها  و کاستی ها ی فراوانی وجود دارند که مدیران لایه های بالایی و میانی باید به فکرباشند


مراسم تودیع و معارفه مدیر پیشین و مدیر جدید اداره حقوقی بانك ایران زمین طی مراسمی با حضور مدیرعامل این بانك برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی بانك ایران زمین در این مراسم كه با حضور دو تن از اعضای هیات مدیره،معاونان و مدیران بانك برگزار گردید آقای مقدم مدیر عامل بانك ایران زمین طی سخنانی یادآور شد:تغییرات مدیریتی همواره در هر مجموعه می‌تواند به افزایش پویایی و نشاط آن مجموعه منجر شود. وی از زحمات سیدمحمد رضاجمالی،مدیر پیشین اداره حقوقی قدردانی و همچنین برای محمدرضا دوانلو ،مدیرجدیدحقوقی بانك،آرزوی موفقیت كرد.


در مجمع فوق العاده عمومی بانك ایران زمین با تنفیذ افزایش سرمایه موافقت شد
مجمع عمومی فوق العاده بانك ایران زمین بعد از ظهر روز چهارشنبه 1392/8/15در سالن تلاش وزارت كار در تهران با حضور سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان بانك مركزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
در این جلسه اكثریت سهامداران با تنفیذ افزایش سرمایه مورخ 1390/4/29و اقدامات قبلی صورت گرفته موافقت نمودند . در ادامه این جلسه ، باتوجه به دستور بانك مركزی ج.ا.ا مبنی بر اعلام اساسنامه جدید مصوبه شورای پول و اعتبار به بانكهای خصوصی جهت تصویب ، با عنایت به اینكه سهامداران بانك از مفاد اساسنامه مذكور آگاهی نداشتند موضوع از دستور جلسه خارج و مقرر شد این اساسنامه از طریق سایت بانك مركزی و یا از طرق دیگر جهت بررسی در اختیار ایشان قرار گیرد تا در مجمع عمومی آتی نسبت به آن تصمیم گیری به عمل آید.


موضوع : طرح سئوالات و پاسخ ها  
ت.ن
14:32:08 پانزدهم آبان 1392
سوال
سلام جناب آقای نظری
خواهش میکنم پیگیری کنید که بانک ایران زمین تا پایان سال 92 شعبه جدیدی در شهر کرمانشاه افتتاح میکند؟

با تشکر

با سلام خدمت شما همکار گرامی

در مبحث افتتاح شعب با توجه به تغییر بنیادین موسسه به بانک ،نیاز به افتتاح شعب مختلف به شدت احساس می شود مخصوصا" در استان کرمانشاه و شهر ستانهای غربی استان که نیازمند مطالعه و تحقیقات است .
در حال حاضر بنده به شخصه اطلاعی در این خصوص ندارم ولی در حد توان از دوستان پرس و جو خواهم کرد.

ممنون از حضور گرم شما

یک سوال؟


موضوع : طرح سئوالات و پاسخ ها  
مهدی
14:40:08 دوازدهم آبان 1392
سوال
سلام جناب نظری خسته باشید خواستم بدانم ارتباط شما با بانک ایران زمین در چه حده؟؟؟؟؟


سلام آقا.......در حد لیگ دسته پنجم بوندس لیگا.


موضوع : درددل های صمیمانه  
حکم تحصیلداران
با سلام وخسته نباشید.
باتشکر از این وبلاگتون.
جناب آقای شعیب چرا حکمهای تحویلدارها صادر شده و به دستشون رسیده اما از حکم های تحصیلدارها هنوز خبری نیست.

دوست و همکار گرامی جناب آقا محمد عزیز

مطلب شما را در صفحه اصلی نمایش دادیم و در حدتوان هم پیجو خواهیم بود و انشالله حتما" برای شما پاسخ خواهیم گرفت.


موضوع : طرح سئوالات و پاسخ ها  
الف
جمعه 3 آبان 92 20:43
سلام
اتفاقی سایتتون رو پیدا کردم. واقعا اینجا باشگاه کارکنان بانک ایران زمینه؟


پاسخ شما : سلام جناب الف
بله اینجا باشگاه کارکنان بانک ایران زمین هستش که بصورت کاملا" شخصی مدیریت میشه و انشالله جایگاهی باشه برای حضور فعال پرسنل در تمام زمینه ها.ممنون میشم اگر به تمام دوستان اطلاع رسانی بفرمائید.


موضوع : درددل های صمیمانه   طرح سئوالات و پاسخ ها  
محمد
یکشنبه 5 آبان 92 00:40
با سلام خدمت همکاران عزیز
جناب آقای شعیب نظری چرا حکم های تحویلدارها صاد شده وبه دستشون رسیده اما حکم های تحصیلدارها هنوز صادر نشده حتما پیگیری کنید ممنون میشم.


پاسخ شما : سلام آقا محمد
من مطلب شما رو در صفحه اصلی منتشر می کنم انشالله دوستان مطالعه می کنند و پاسخگو خواهند بود


قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی ما در کمک به حل و فصل
معضلات و توسعه تجاری او استوار است  و چیزی که برای مشتریان  ارزش  تعیین
کننده و نهایی را دارد توانایی ما در ارائه سرویس مورد  نظرشان  است   .مهم ترین
قائده و اصل کلی که ما ملزم به رعایت آن هستیماین است که :
((اصل و پایه بانک و یا یک بنگاه مالی مثل بانک فقط مشتری است))
اصل دوم:
ما نقش امانتدار را ایفا میکنیم و موجودی و ذخائر پولی ما متعلق به سپرده گذاران
است.
اصل سوم:
ما در هرشرایط اقتصادی مطلوب و یا غیر مطلوب ملزم به ارائه خدمات هستیم
چه باید کرد؟
1.توانمندی ها و  نواقص خودرانسبت به دیگران بسنجیم
با توجه به ایجاد بازار رقابتی جدید ما  بین  بانکهای  دولتی و خصوصی و موسسات و
سایرین و بالا رفتن حق انتخاب  در  بین مشتریان  و  مراجعه کنندگان به  انها جهت
استفاده از خدمات ،بازبینی و  برنامه ریزی های  جدیدی  را  می طلبد  تا بتوان سهم
خود را حفظ و آن  را گسترش دهیم .باید  در  طراحی  خدمات  خود ایجاد جذابیت و
نو آوری کنیم .
2.قیمت تمام شده پول را در تعاونی کاهش دهیم
منابع ازارن قیمت مانند قرض الحسنه های پس انداز و فعال نقش بسیار چشمگیری
در برنامه های بانکها دارند بطوری که برای جذب بیشتر این منابع تبلیغات وسیعی را
انجام  میدهند   .تعداد بسیار بالای کسانی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند
به تنهایی  یک تلاش و تبلیغ رایگان برای یک بانک می باشدکه همانطور که ذکر شد
باعث معرفی و شناخت بیشتر مردم توسط  همان شیوه دهان به دهان خواهد شد .ما
در زمینه جذب این نوع سرمایه های  ارزشمند عملا بی برنامه بوده ایم.عدم برگذاری
قرعه کشی مناسب ،با برنامه و هدفمند،  عدم سرمایه گذاری مالی  و انسانی متناسب
وموارد بسیار دیگر ما را از این منابع محروم نموده است.به یک مثال ساده توجه کنیم
ااگر فرض کنیم مانده سپرده کوتاه مدت ما در یک شعبه بطور ثابت در طول  یک سال
مبلغ 10میلیارد ریال باشد این شعبه بطور میانیگن باید ماهیانه مبلغ125میلیون ریال

ادامه مطلب


بسم الله الرحمن الرحیم
 
امروزه اکثر بانکها و موسسات مالی و اعتباری  با  محیطی کاملا پویا  روبه رو هستند
همه آنها چه بزرگ باشند و چه کوچک خواه قدیمی باشند یا نوپا با توجه به تغییرات
سریع در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم در بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری
راسرلوحه برنامه های خویش قرارداده اند  و از عوامل مهم رسیدن به این هدف ارائه
خدمات و سرویس سریع وصحیح و ایجاد این احساس در مشتری است.در واقع این
رضایت مشتری از خدمات دریافتی است که برای ما بسیار مهم می باشد.
امروزه بازاریابی و مشتری مداری موثر ،ارائه برنامه های جدید سرویس دهی،خدمات
مورد نظر مشتری را می طلبد و هرمجموعه ای در این امور موفق تر عمل کند دراین
بازاررقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگار ودر نتیجه دوام و بقای دائمی آن مجموعه
با بهره وری بالا خواهد شد.و یکی از مهمترین  اهرم های  رسیدن  به اهداف از  پیش
تعیین شده ((بازاریابی )) میباشد:
1.بازاریابی
بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد سطح منابع  و در آمد های یک مجموعه
مالی را افزایش دهد.با توجه به اطلاعات مدیران و کارشناسان بانکهای بزرگ و موفق
دنیا فقط5درصد از مشتریان تراز اول یک بانک بیش از 85درصد سود آوری بانک ها
را تشکیل می دهد.اجرای بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری نوین منافع زیادی را
تامین میکند که میتوان به مواردی از آن به شرح ذیل اشاره کرد:
1.خفظ مشتری های کنونی بدون هراس از تهدید رقبا
2.کسب منابع ودر آمدهای بیشتر
3.کاهش قابل توجه هزینه های سپرده ها و افزایش چشم گیر بازدهی مصرف
4.جذب مشتریان کلیدی و تراز اول بانکها
5.جذب مشتریان سایر بانکها و موسسات از طریق به راه اندازی تبلیغات دهان به
دهان توسط مشتریان کنونی

((یک مشتری قدیمی راضی از سرویس دهی و خدمات به اندازه ده مشتری جدیددر
تبلیغ و سود آوری موثر خواهد بود.))


موضوع : درددل های صمیمانه  
درد دل
خواهشمند است حکم تحصیلداران باسابقه را تغییر بدین .یکی از تحصیلداران 13 سال سابقه کارداره....


پاسخ:سلام همکار گرامی خداقوت

در خصوص همکارانی که بعنوان تحصیلدار مشغول به خدمت هستند ،دو مسئله مهم وجود داره ،یکی اینکه  بعضی از این عزیزان به واقع توانایی پذیرفتن مسئولیت های دیگر را ندارند و امکان ارتقاء ایشان عملا" مقدور نیستف
اما هستند تحصیلدارانی که با تسلط بالا و به راحتی می توانند کار همکارانی در بخش های دیگر را انجام بدهند که در اینخصوص بنده نیز با شما موافقم و امیدوارم که ترتیبی داده بشه که این طیف همکاران که اکثرا" دارای سوابق بالایی هستند ارتقاء شغلی داشته باشند.

ممنون از پیام شما ،هر کجا که هستید موفق باشید و به همکاران سلام ما را هم برسانید .یا علی


در همایش سراسری مدیران، اهداف و برنامه های بانك ایران زمین برای ارتقاء جایگاه و دستیابی به سهم بیشتر از بازار مورد بررسی قرار گرفت.

 

به منظور بررسی جایگاه كنونی بانك ایران زمین در سیستم بانكی كشور و تشریح و تبیین برنامه ها و سیاست های بانك برای نیل به اهداف مورد نظر ، همایش یكروزه ای با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، معاونان و مدیران بانك در روز شنبه 13 مهرماه 1392 در هتل ارم تهران برگزار شد.

    به گزارش روابط عمومی بانك ایران زمین، در این همایش، نتایج پژوهش ها و بررسی های به عمل آمده  پیرامون تجهیز و تخصیص منابع، نحوه نقل و انتقال سپرده ها و تسهیلات اعطایی شركت تعاونی مولی الموحدین به بانك ایران زمین، درجه بندی شعب و مدیریت های شعب استان‌ها و اهداف سه ساله بانك، ارائه و مسیر استمرار فعالیت بانك هدف گذاری شد. در ادامه همایش، آقای دكتر امیر حسنخانی رئیس هیات مدیره و نیز آقای محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانك ، طی سخنانی ضمن تاكید بر ظرفیت های مطلوب بانك ایران زمین برای دست یافتن به جایگاه بالاتر در بازار پولی كشور، به تشریح سیاست ها و مشوق هایی كه از سوی هیات مدیره برای رشد و ارتقای فعالیت های بانك در نظر گرفته شده است پرداختند.

   در ادامه این همایش، مدیران شعب استان های مختلف بانك ، به طرح پرسش ها و پیشنهادات خود پرداختند كه توسط آقای مقدم مدیر عامل بانك و سایر مقامات بانك پاسخ های لازم ارائه داده شد.

این همایش در ساعت 18 با جمعبندی مطالب عنوان شده در سمینار و تشریح تصمیمات هیات مدیره محترم بانك در بهره برداری بهینه از فرصت های موجود در بازار توسط مدیرعامل به كار خود پایان داد.


حسین
یکشنبه 14 مهر 92 15:16

http://www.bourse.parsiblog.com
با عرض سلام و خسته نباشید
میخاستم اطلاعاتی در مورد اقدامات سرمایه گزاری نفت ازتون داشته باشم
باتشکر فراوان

سلام دوست عزیز

بنده از وبسایت عالی شما بازدید نمودم ،در خصوص کامنت شما هم باید عرض کنم که مطلب را خیلی کلی نوشته اید
در صورت امکان بیشتر توضیح دهید تا انشالله بهتر بتوانم در خدمت شما باشم .

موفق باشید

1 2 3 4 5 6
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic