موضوع : مقالات آموزشی  
-تحصیلدار:

معنی لغوی جمع آوری ،اعانه حصول شده ، گردآوری و مامور وصول

معنی دربانک: کسی که میتواند از عهده انجام امور مربوط به گرفتن وجوه اوراق بهادارو بردن آنها به بانک وگذاشتن انها به حساب شرکت(بانک) و نظیر آن براید.  تحصیلدار به عنوان کسی که کارهای مانند نظافت شعبه و بازوبسته کردن درب شعبه و .....به عهده اومحول شده و اهم وظایف آنها را بازگو می کنیم

 

1- مطالعه دستورات و بخشنامه ها و نامه های صادره.

2- نظافت سالن کارکنان و مشتریان و وسایل داخل آن مثل پولشمار، مبلمان اداری ، اثاثیه و...

3- تحویل گرفتن کلیدهای درب شعبه و حفاظت از آنها

4- قبل از حضور پرسنل در شعبه حضور داشته باشد و شعبه را برای پرسنل آماده کند یعنی اینکه اگرهواگرم بود کولر را رو.شن تاهوا تهویه یا اگر سرد بود بخاری را روشن کرده تا گرمای شعبه به حدمطلوب برسد

6- ثبت نامه های صادره وارده در دفتر سوابق

7- نقدکردن وجه چکها از بانکهایی که موسسه درانهاحساب دارن به جهت شارژوتقویت صندوق توسط مسیولین شعبه صادر  و کنترل شمارش آنها در مراقبت و حفظ و نگهداری از وجوه نقد تا رسیدن به شعبه .

8-بایگانی کردن اسنادی که در طول روز در شعبه صادر شده ونمراتور کردن انهابه طریقی که در بخشنامه هابه اطلاع انها رسیده.

9-تلاش وکوشش مستمر درجهت انجام دادن هرچه بهتروظایف محوله وارتقاء به اهداف موسسه.

 

البته ما تاحدی به وظایف تحویلدارپرداختیم.

2- تحویلدار:

آنکه چیزی به تحویل او دهند به معنی دیگر کسی که دریافت و پرداخت انجام می دهد البته در سیستم جدید مشاغل بانکی که به 3 رده مدیریتی و تخصصی و اجرای طبقه بندی شده عنوان شغلی تحویلدار حذف  و به جای آن عنوان متصدی امور بانکی جایگزین شده ودر این نظام متصدی امور بانکی در رده مشاغل اجرای و سر تحویلدار در رده مشاغل تخصصی است. در سیستم مالی تحویلدار به کسی گفته می شود که تحت نظارت کلی در شعب عملیات بانکی راانجام و مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را در یکی از گروههای پس انداز جاری ،وام ویاهمه گروههارا به عهده دارد.

ببینید عزیزان به نظربنده هنگامی که یک فردی وارد شعبه می شود حالا به هر دلیلی مثلا اطلاع کسب کردن در مورد نحوه پرداخت تسهیلات و نقدکردن چک و یا.. .اولین فردی را که با ان برخورد میکنه شخصی به جزتحویلدار نیست و تحویلدارخوب میتونه با رابطه خوبی که با مشتری برقرار میکنه مشتری را جذب بانک کرده وازمنابع مالی او وحتی دوستان اقوام واشنایان ان هم   استفاده کندو لازمه ارتباط برقرار کردن هم داشتن شرایط ذهنی و اطلاع عمومی بالای تحویلداره که هر سوالی که مشتری در مورد بانک از تحویلدار پرسید بتواند پاسخگو باشد البته به طور صحیح. در حال حاضر نیز در بیشتر سازمانهاوارگانها دارای قسمت روابط عمومی می باشد.

اهم وظایف تحویلدار عبارتست از:

1- مطالعه دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره.

2-ارائه سند دو نسخه ای واریز/برداشت به مشتریان جهت تکمیل امضاء و دریافت سند به همراه کارت پس انداز یا کوتا مدت.

 3-  کنترل و شمارش وجوه دریافتی از مشتریان یا نماینده او در مقابل دیداو مطابقت کردن مبلغ نوشته شده در روی سندبا مبلغ واریزی برای واریز به انواع حسابهای موجودمشتری در شعبه

4 - ثبت اطلاعات مربوط در رایانه ومحمور نمودن سندهای مریوطه به مهرهای لازمه از قبیل دریافت شد و مهر شعبه در ذیل سند  و امضاء و ماشین نمودن آن توسط سیستم و تسلیم نسخه مربوطه به مشتری.

5-  کنترل های لازم هنگام پرداخت اسناد از قبیل حدمجاز مبلغ اعلام شده به صندوق دار که طبق دستورالعمل های صادره به آنها اعلام شده یعنی اینکه دریک شعبه حدپرداخت تعیین شده برای تحویلدا 10000000ریال میباشد که اگر چکی ازحساب جاری ویا سند بدهکاری(پرداخت)بیشتر از حد مجاز برای او امد باید حتما به رویت ریاست شعبه ویا عضو ارشد برسدوپس ازپاراف سند مربوطه ومهمور شدن سند به مهر بپردازید وثبت درسیستم نسبت به پرداخت ان اقدام نماید. البته هر کاری گفتن آن با عمل کردن آن کار خیلی فرق میکند مثلا شخصی که میاد و سندی را برای دریافت وجه از صندوقدار دریافت می کند ممکن است سند دریافتی را حالا بنا به هردلیلی مثلا بی سوادی ، کلاه برداری و یا احوالپرسی یا..... کم یا زیادتر بنویسد کهتحویلدار برای اینکه مطمین شه مشتری چه مبلغی را میخواد برداشت کنه را باید از مشتری سوال کنه که چقد میخواهید برداشت کنید پس از اطمینان از مبلغ و صحت اطلاعات  درج شده درسند و در صورت خط خوردگی داشتن سند یاپشت نویسی یا تعویض کند اگرقابل پشت نویسی نبودسند راباطل و پس از مراحل لازم(مهر و...)  پرداخت کند.

6-  تحویل وجه نقدمازاد برسقف بیمه ای صندوق با هماهنگی مسئول مربوطه به تحویلدار شعبه جهت واریز به حسابهای مربوط در بانک و یا سرپرستی شعب نزد بانکها.

7-  عامل کنترل هرگونه اسکناسهایی که از طریق مشتریان یا حتی همگاران به آن تحویل داده میشودو در صورت جعلی بودن انها ابطلال کرده و سریعا به مسئول شعبه اعلام نماید. 

8-  اعلام هرگونه کسری یا موجودی نقدی و صندوق به مسئول مربوط و تامین کسری طبق دستورالعمل و در صورت فزونی واریز به حساب فزونی صندوق و یا حساب دیگری که طبق بخشنامه هااعلام می شود.

 8-  حفظ و نگهداری اسرار مشتریان چه در ارتباط وی یا سایر همگاران از آن اسرار با اطلاع شده است.

9-  تلاش و کوشش مستمر در انجام هرچه بهتر وظایف و ارتقاء کیفیت فعالیتها. 

10-حفظ ونگهداری از رمز کدکاربری سیستم وعدم واگذاری کدمذکور با سایر کارکنان .

البته تحویلداری دارای وظایف بسیار متعدد وزیادی می باشد که ما به چندی از آنها اشاره نمودیم.

11-تحویل گرفتن کلید دوم صندوق وحفظ ونگهداری از ان                                                     

3- عضوارشد:

همانطور که از طرز تلفظ کلمه فوق متوجه می شویم عضو به هر فردی که داخل گروه یا مکانی باشند وکلمه  ارشد هم به معنی  برتر شمرده می شود پس در سیکل کاری ما به فردی که بعد از ریاست شعبه و در غیاب او امورات شعبه تحویل او می باشد را عضو ارشد می گوییم. عضو ارشد عموما دارای حق امضاء برای چکهای صادر شده  شعبه برای مشتریان و دارای کدامضاء معتبر از ستادمرکزی می باشد

عضو ارشد تحت نظارت مستقیم رئیس شعبه به ایفای مسیولیت پرداخته و نقش واسطه بین رئیس شعبه و کارکنان را به عهده دارد از وظایف عضو ارشد می توان به چند  مورد زیر اشار کرد

 

1-  مطالعه کامل بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نامه های عمومی صادره و ارائه آنها به کارکنان.

 

2- مسئولیت پاسخگویی نسبت به امورات محوله در برابر رئیس ومسئولان خود.

 

3- انجام وظایف محوله  رئیس در زمان مرخصی چه به صورت ساعتی چه در غیاب کامل(مرخصی روزانه).

 

4- تهیه و تنظیم آمارهای ماهیانه و اطلاعات و آمار مورد نیاز سرپرستی ها در هر زمان که احتیاج داشته اند.

 

5- نظارت بر عملکرد و فعالیت کارکنان و کنترل امورتحویلداری وکمک راهنمای آنها در صورت احتیاج داشتن.

 

6-  تنظیم مصوبه تسهیلات وتکمیل  قراردادهای ارائه شده توسط مشتریان به ریاست شعبه جهت کنترل و امضاء و تاییدکردن

 

7- کنترل مدارک و قراردادهای ارائه شده از سوی مشتریان جهت دریافت تسهیلات.

 

8- کنترل وثایق و چکهای ضامین در صورت تایید بودن آنهابرای تسهیلات. منظور از تایید بودن این است که اگرکسی پرینت حسابی را که از آن حساب می خواهد چکی بابت ضمانت بدهد پرینت 3ماه یا بیشتر حسابش را بیاوردکه در این حالت عضوارشد باید با تجربیاتی که از قبل بدست آورده که تراکنش ها ی حساب باید در حدی که کفاف ضمانت وامش را بدهدباشد .

 

9- دودور اسناد انتظامی و وثایق تسهیلات پرداختی با مشتریان اعم از چک سفته و اوراق بها دار غیرمنقول در سرفصل ها و کدهایی که از طریق بخشنامه ها به شعب ارسال می شودثبت نماید همچنین خروج چک و سفته هاواوراق تسهیلات از سرفصل های مربوطه هنگام تصویه تسهیلات پرداخت شده.

 

10- ککنترل مانده تسهیلات و جلوگیری کردن از ایجاد مطالبات سر رسید گذشته ومعوق ومشکوک الوصول.

 

11- ددرخواست مطبوعات و ملزومات و دستورپرداخت در فرم های درخواست های مربوط و به امضاء رساندن آنها به وسیله رئیس شعبه و ارسال به سرپرستی .

 

12-  کنترل بانکها و جلوگیری از ایجاد مغایرت بانکها از طریق گرفتن صورتحساب بانکها از طریق تلفنبانک یا فرستادن تحصیلدار شعبه به بانک مربوط و درخواست صورتحساب.

 

13-  حفظ و نگهداری از کد کاربری و عدم افشا و واگذاری کد مربوط به همکاران.

 

14-  محاسبه سود سپرده های که قصد بستن سپرده های بلند مدت خود را قبل از سر رسید دارند در سیستم که اگر سود برگشتی دارد  حساب مشتری را بدهکار و سرفصل سود پراداختی که مربوط به همان نوع سپرده را می سشوند بستانکار( اگرسپرده 400روزه بود از سرفصل سود پرداختی 400روزه و اگر 30ماهه بود از سرفصل سود پرداختی 30 ماهه و ...) وبلعکس

 

4- م مسئول شعبه:  

کارمندی که زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا سرپرست منطقه فعالیت می کند وهمانطور که درکلمه نوشته شده واز اسمش پیداست  مسئولیت پاسخگویی در مورد تمامی امور شعبه بر عهده او می باشد .

اهم وظایف او به شرح زیر می باشد.

1- هدایت کارکنان در جهت اجرای سیاستهای بانکی درجذب منابع بیشتر و اعطای تسهیلات سالم از نظر وقائق واطمینان از وصول آن یعنی تاحدی ضامنین وام و وام گیرنده مورد تایید او باشند که مثلا چکی که از ضامن دریافت میشود حسابش خوب باشد که اگر احیانا قسطی از تسهیلات پرداختی به تعویق افتاد با وصول چک مربوطه اقساط وام یا تصویه ویا به روز شوند

   

2-     ایجاد هماهنگی بین معاون شعبه و کارکنان در جهت انجام رعایت    مفادبخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سرپرستی و ادارات مرکزی بانک.

 

3-    نظارت بر عملکرد کارنان شعبه وآموزش کارکنان در جهت ارائه خدمان مطلوبتر.

 

4-    بررسی وضعیت مالی و شهرت مشتریان درخواست کننده تسهیلات از طریق مراجعه به محل کسب و کار.

 

5     - مراجعه به محل کسب و کار کسبه و بازاریان معتبر جت جذب و تشویق آنان به افتتاح حساب و شناساندن خدمات بانک به آنان اگر کارمندی آوزش مناسب ندیده باشد راههای ابتدای کار .

 

6   - کنترل حسابهای افتتاحی با مدارک مشتری وصدورمجوز جهت افتتاح حساب.

 

7   - راهنمایی مشتریان در ارتباط به خدمات بانک از نرخ سود یاکارمزد ویامدت  سپرده گذاری و انواع تسهیلات پرداختی .

 

8-    بررسی کامل پرونده های تسهیلات از نظر مدارک و ارسال پرونده های بالاتر از حد مجاز شعبه به کمیته های سرپرستی جهت صدور مصوبه و در برگشت نظارت بر اجراء کامل مصوبه های کمیته سرپرستی یا اداره مرکزی.

 

9-    کنترل سپرده های بلند مدت افتتاحی و محاسبه سود سپرده های بسته شده قبل از سر رسید.

 

10-    ارائه پیشنهادات ونظرات به ادارات مرکزی در جهت جذب مشتریان  جدیدوخدمات بهتر در جهت افزایش منابع ویا مصارف مطمئن.

 

11-    کنترل وضعیت صندوق وارسال نقدینگی مازاد شعبه  به سرپرستی و  بلعکس زمان کسری  نقدینگی درخواست نقدینگی.

 

12-   ارائه گزارش عملگرد شعبه در مقاطع مختلف به سرپرستی و مسئول حوزه  .

 

1     3- کنترل صورت وضعیت صندوق در پایان وقت اداری با وجوه موجود در صندوق و بستن صندوق و برداشت کلید اول صندوق.

 

14-   ارزیابی کارمندان شعبه  براساس عملکرد فعالیت وجذب منابع و تکمیل کردن  فرم ارزیابی آنها با استناد به دستورالعمل مربوطه

 

5-      مدیر امور شعب:

         کسی که مسئولیت اداره و امور شعب بانک یا موسسه در یک منطقه یا استان به  او  محول میکند .

اه        وظایف او به شرح ذیل می باشد

 

1    - مسئولیت و پاسخگویی نسبت به انجام امورات محوله در منطقه یا استان به مقامات مافوق.

 

2        - هدایت و ابلاغ بخشنامه ها چه از نوع کاربردی و چه عمومی به شعب تحت   پوشش و نظارت بر نحوه عملکرد آنها.

 

3- جمع آوری ا    طلاعات شعب نظیر منابع، مصارف ،مطالبات و.....جهت اطلاع از میزان رشد و یا بلعکس

 

4-  بررس        ی نحوه عملکرد روسای شعب برای افزایش منابع و کاهش مطالبات.

 

5- گذاشتن جلسه های کاری برای روسای شعب تحت پوشش و اموزش راهکارهای جدید برای کارای بیشتر آنها.

 

6- گذاشتن جلسه برای کلیه پرسنل شعب تحت پوشش بنا به دلایل کاری مختلف جهت توضیح بیشتر در مورد بعضی از موضوعات مهم کاری یا دادن افطاری وبرقرار کردن رابطه با همکاران واشنایی بیشتر پرسنل باهم.

 

7- سرکشی مداوم از شعب تحت پوشش خود و بازدید از وضعیت کلی شعبه مثل کنترل نقدینگی (کیفی و کمی) دسته حواله های موجود از نظر تعدادی آراستگی پرسنلی ونحوه نظافت شعبه و...

سایر مطالب :

  در کل همانطور که دوستان از مطالب بالا متوجه یکسری موضوعات و اطلاعاتی در مورد نحوه کار و.... شدند لازم دونستم یک نکته دیگه را به دوستان  بگم که هرچه در سیستم بانکی به سمت بالاتری ارتقاء پیدا کنند حجم کار و مسئولیت    بیشتری را باید قبول دار باشند.

که به طرز ساده ای قابل احساس است مثلا در شعبه خودتان بعد از تحصیلدار ، تحویلدار شعبه می باشد که مهمترین وظیفه او مشتری مداری و کنترل نقدینگی و حفظ    حراست از باجه کاری خود می باشد بعد از این سمت سر تحویلدار که در شعب ما مسئولیت این سمت با عضو ارشد می باشد که وظایف او غیر از امورمحوله نظارت بر امور تحویلدار می باشد که به همین ترتیب امورات را دنبال کردیم                     

 در ضمن ما با چارت کلی سازمان که دارای ادارات و ارگان های خاص خود می باشد (بازرسی، حراست،کارگزینی...)

امید است از مطالب درس امروز عزیزان ما متوجه مطالب گفته شده   شده باشند وبه سوالاتی که شاید بعضی از شماها در ذهنتون  داشتین به جوابش رسیده باشید.


 

 

 

 
 


موضوع : مقالات آموزشی  
استقرار بانکداری الکترونیک یکی از مسایل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید. البته گسترش این روند برای بانک ها یک تهدید و در عین حال یک فرصت است. بانک هایی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانکهایی که با سرعت به سوی ارائه و ارتقای خدمات برخط (Online) می روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب نموده، مناطق جغرافیایی وسیع تری را تحت پوشش قرار داده و اعتبار خود را در رابطه با مشتریان افزایش دهند. در بانکهای پیشرو در خدمات بانکداری الکترونیک، کانالهای مختلف بانکداری با هم تلفیق و سیستمهای جزیره ای یکپارچه می شود. پس مدیریت اطلاعات و ارتباط با مشتریان بهبود می یابد و رضایت مشتریان، صرفه جویی در هزینه ها و تولید درآمد بیشتر برای بانکها را به همراه خواهد داشت. پیاده سازی بانکداری الکترونیک در کشورهایی مانند کشور ما مستلزم وجود کلیه زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و حتی آموزشی به عنوان پیش نیاز می باشد. درحالی که ضرورتا کلیه خدمات نیز باید متناسب با ساختار سنتی و مدرن جامعه قانونی شوند تا سرمایه گذاری بر روی ایجاد این امکانات توجیه و امکان موفقیت افزایش یابد. منافع تحقق هر چه سریعتر بانکداری الکترونیک مدرن بر کسی پوشیده نیست. تکریم ارباب رجوع، کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد و افزایش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادی کشور و کاهش تورم و نقدینگی در پی آن از جمله منافع پیاده سازی شبکه نوین بانکی بر پایه فناوری اطلاعات است.استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور باعث کاهش هزینه های بانکداری می شود و بر همین اساس کارمزد بانک ها نیز کاهش خواهد یافت و دولت می تواند راحت تر به هدف خود یعنی تک رقمی کردن نرخ سود بانکی دست یابد. از سوی دیگر تردیدی نیست که یکی از ضروریات ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارآمدی است که بتواند با دقت، سرعت و با تکنولوژی هم سطح با بانکهای پیشرفته دنیا به این بازارها وارد شود و زمینه تجارت کارآمد را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی فراهم سازد. 
سالها از حساب و کتاب کردن با چرتکه و قرن ها از عصر چوب خط و مبادلات کالا به کالا می گذرد. هر کدام از این تغییرات و جابه جایی ها از عصری به عصر دیگر; قرنها، سالها و روزها طول کشید تا به وقوع پیوست. حال آنکه امروزه در عصر ارتباطات و الکترونیک، جهان تغییراتش را روزانه تجربه می کند. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهانی دوم می رسد. پدید آمدن دو مفهوم جدید با عنوان پول الکترونیک  E-MONEYو انتقال الکترونیک منابع EFT یا transfer funds Electronic اساس شکل گیری بانکداری الکترونیک شد. 
بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. 
بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویسهای بانکی استفاده کنند:
۱- اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
۲- ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است، بنابراین برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیرمجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستمهای رایانه ای به کنترلهای مناسبی نیاز است.
۳ - تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. 
برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از: رایانه های شخصی، کمک پردازندههای شخصی، کیوسک، شبکههای مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه و ماشینهای خودپرداز. در روش شبکههای مدیریت یافته، بانکها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه هایی که قبلا ایجاد شده، استفاده می کنند. در روش اینترنت با رایانههای شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می کند. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می شود. با استفاده از ماشینهای خودپرداز نیز بانکها می توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند. 
با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده و این روند همچنان ادامه دارد. به جرات می توان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می گردد.. حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوههای موفق و کارآمد از جمله ضرورت های تطبیق با نظام بین المللی کنونی است و بدون تردید بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. ظهور پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. 
قانون تجارت الکترونیک ایران در دی ماه سال ۱۳۸۲ تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیت های گسترده ای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیرساخت ها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیت ها شده است. بنابراین کشور ما در عرصه حضور و به کارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد. 
بانکداری الکترونیک به عنوان محوری ترین بستر در توسعه کسب و کارهای الکترونیک شناخته می شود و از این رو شکل گیری واقعی تمامی فرآیندهای اقتصادی مبتنی بر وب یا شبکه های فیزیکی نیازمند دستیابی به زیرساختهای مناسب بانکداری الکترونیکی است. با توجه به تنوع مدلهای بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه تر می شوند، اگر نتوانیم از فرصتها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم، قطعا در آینده ای نزدیک با چالشهای بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد. بنابراین برای توسعه و گسترش مناسب بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک در کشور باید نسبت به ایجاد زیرساخت های مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاه های اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، تسریع در شکلگیری دولت الکترونیک و ارتباط با سیستم، به طور جدی اهتمام ورزید. 
یکی از اهداف اصلی بانکداری الکترونیک در دنیا صرفه جویی در وقت و هزینه است. بانکداری الکترونیک به واسطه افزایش تعاملات اقتصادی کشورها، هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیشرو قرار داده است. مزایای بانکداری الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه ها منجر می شود بلکه با فرهنگ سازی می توان به آثار اجتماعی، اقتصادی آن رسید. کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک آثار مشهود این فرهنگ سازی خواهد بود. اما عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه بانکداری الکترونیک بر بی اعتقادی مردم نسبت به این تکنولوژی جدید دامن می زند
.


موضوع : مقالات آموزشی  

یکی از نکات مهمی که هر کس قبل از اینکه راهی یکی از شعبه های بانک ها برای دریافت تسهیلات در هر سطحی شود باید بداند این است که کدام بانک، چه میزان تسهیلات و با چه شرایطی اعطا می کند و اساس تسهیلات درخواستی او یا طرحی که می خواهد برای اجرای آن از بانک وام بگیرد، در حوزه کدام بانک است؟ خیلی ها فکر می کنند بانک با بانک فرق نمی کند. اگر شما هم جزو این دسته از آدم ها هستید از همین امروز این فکر را از ذهن تان بیرون کنید و قبل از فکر کردن به ضامن و طرح و ... بانکی را که باید به آن مراجعه کنید درست انتخاب کنید.

قرض الحسنه تنها نقطه مشترک
وام قرض الحسنه که البته دریافت آن این روزها از بانک بیشتر شبیه رویا است تنها تسهیلاتی است که همه بانک های کشور موظف هستند براساس میزان اعتباری که دولت به آنها ابلاغ کرده است با شرایط یکسان در اختیار متقاضیان قرار دهند. دریافت این نوع تسهیلات هم به همین سادگی نیست خصوصا در سال های اخیر بانک ها خیلی رغبتی به اعطای آن ندارند و این در حالی است که بیشترین تقاضای وام در کشور از این نوع است. البته در کنار بانک های دولتی بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان هم این نوع تسهیلات را با شرایط خاص عرضه می کند.
برخی از انواع تسهیلات هم با معرفی نهادهای غیر بانکی ولی توسط بانک ها ارائه می شود. در این موارد بانک ها شرایط لازم را برای دریافت وام به شما می گویند. به عنوان مثال اغلب وام های بانک کشاورزی به معرفی سازمان های کشاورزی احتیاج دارد و معرفی نمایندگان مجلس می تواند نقش تسریع و تسهیل کننده در اعطای وام داشته باشد.

وام مسکن
دیگر این روزها همه می دانند برای دریافت وام خرید و ساخت مسکن باید یک راست به یکی از شعب بانک مسکن بروند. وام های مسکن براساس دوره سپرده گذاری و با محدودیت هایی در زمینه مسکن خریداری، احداث یا تعمیر شده پرداخت می شود. کارکنان دولت برای دریافت تسهیلات از این بانک از امتیاز ویژه ای در دریافت وام مسکن برخوردارند. این وام ها به افرادی که صاحب حساب در بانک مسکن هستند پرداخت می شود ولی قابل انتقال به بستگان درجه یک است. زمان بازپرداخت وام مسکن 6 تا 18 سال است که به دوره سرمایه گذاری فرد در بانک ارتباط دارد. البته بانک مسکن آن قدر شرایط و آئین نامه های پیچیده و محدود کننده ای دارد که پیشنهاد می شود قبل از اقدام به افتتاح حساب در این بانک برای دریافت وام با یک کارشناس حقوقی خبره مشورت کنید. بانک مسکن یک نوع وام مخصوص با عنوان حساب پس انداز مسکن جوانان هم دارد. شما می توانید از هم اکنون برای کودکان خود در این بانک حساب باز کنید تا در آینده به آنها وام پرداخت شود.

وام های کشاورزی
اگر سر رشته و امکانات کشاورزی دارید یا در این رشته فارغ التحصیل شده اید بهتر است بدانید اولویت در واگذاری تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی با فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی است که شغل دولتی یا غیر دولتی ندارند. این بانک تا 80 درصد سرمایه گذاری ثابت پروژه های کشاورزی را با نرخ سود پایین تامین می کند این بانک وام های مختلفی پرداخت می کند که تبصره 29، تبصره 3،‌ اعتبارات غیر تبصره ای و طرح طوبی از جمله آنهاست. اگر کمی از مسائل کشاورزی سر رشته داشته باشید یا به این موضوع علاقه مند هستید می توانید به راحتی از وام های این بانک استفاده کنید البته داشتن معرفی نامه از وزارت کشاورزی هم در سرعت دادن به دریافت این تسهیلات مفید است.

وام های صنعتی
برای دریافت وام های صنعتی بهترین گزینه بانک صنعت و معدن است. این بانک به طرح های معدنی و صنعتی وام می دهد و گاه تا 85 درصد هزینه ها را به صورت تسهیلات تامین می کند. وام های ارزی این بانک ها هم که از صندوق توسعه ملی پرداخت می شود نرخ سود مناسبی دارد. نکته جالب توجه آن است که گاهی این بانک، وام ها را به صورت اقساط پرداخت می کند ولی به صورت یکجا نسبت به دریافت آن اقدام می کند.

دریافت وام با تشریفات اداری کمتر
اگر حوصله طی تشریفات اداری زیاد را ندارید بهترین انتخاب شما بانک های خصوصی هستند. این بانک ها با تشریفات اداری کمتری وام می دهند ولی نرخ سود بالاتر دریافت می کنند برای خرید اتومبیل، لوازم خانگی و ... می توانید به این بانک مراجعه کرده و وام های 10 میلیون تومانی و بالاتر دریافت کنید.

وام های مضاربه ای
مضاربه بازرگانی داخلی، صادرات، واردات، مشارکت مدنی بازرگانی،‌ تولیدی، صادراتی، مسکن و ساختمان، فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات، مسکن، سلف، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه ازدواج، تعمیر و تامین مسکن، کمک هزینه درمان، کمک هزینه تحصیلی و جعاله، عنوان وام هایی است که در بانک سپه پرداخت می شود اما بیشتر مشتریان این بانک که قدیمی ترین بانک کشور هم هست آن را با وام های مضاربه ای می شناسند.

وام مسکن بدون سرمایه گذاری
وام مسکن برای برخی بانک های خصوصی جذابیت پیدا کرده و به نوعی این بانک ها پا در کفش بانک مسکن کرده اند. این بانک ها تسهیلاتی در زمینه خرید مسکن و محل کار با سپرده گذاری و بدون سپرده گذاری پرداخت می کنند که اقساط آن به ازای هر یک میلیون تومان بین 22 تا 24 هزار تومان در ماه است. برای دریافت وام برخلاف بانک مسکن، نیازی به خرید خانه نو نیست. بانک ملی ایران هم که بزرگترین بانک دولتی کشور است، وام های مختلفی پرداخت می کند. این بانک همچنین وام هایی برای تعمیر واحدهای مسکونی نیز پرداخت می کند. برای خرید مسکن می توانید از وام های اجاره به شرط تملیک بانک ملی نیز استفاده کنید.
این بانک همچنین با برخی تولید کنندگان قرار داد می بندد تا امکان خرید اقساطی محصولات آنها را فراهم کند. بانک ملی وام های قرض الحسنه متنوعی هم دارد که ایجاد کار یا شرکت های تعاونی از جمله موارد آن هستند. همچنین دارندگان حساب های سپرده های قرض الحسنه در استفاده از قرض الحسنه اعطایی از اولویت برخوردار هستند. تسهیلات اعطایی مسکن انفرادی یکی دیگر از تسهیلات بانک ملی است که فقط به خانواده های فاقد مسکن تعلق می گیرد.

قرض الحسنه اعطایی
بانک رفاه کارگران که اخیرا به بانک رفاه تغییر نام داده است، وام های مختلفی پرداخت می کند که قرض الحسنه اعطایی یکی از آنهاست. در آئین نامه این بانک ذکر شده است که قرض الحسنه اعطایی فاقد سود بوده و صرفا کارمزد خدمات برای آن در نظر گرفته شده است.
این چند بانک و چند نوع وام مهمترین تسهیلات تخصصی طراحی شده هستند. بانک های دیگر هم تقریبا این وام ها را پرداخت می کنند، اما بهتر است اگر نوع تسهیلات درخواستی شما یکی از این نوع وام هاست به بانک تخصصی که قرار است آن را ارائه دهد مراجعه کنید.


موضوع : مقالات آموزشی  
جرقه تمام کسب و کارها با یک ایده ساده شروع می شود سپس وقتی شما کسب و کار خود را آغاز کردید شما به ایده هایی برای بازاریابی, تبلیغات, برطرف کردن مشکلات, توسعه محصولات و ...نیاز خواهید داشت. گاهی اوقات فاصله بین موفقیت یا شکست یک کسب و کار می تواند یک ایده بسیار ساده باشد. در ادامه سه راه برای خلق ایده های مفید در کسب و کار معرفی می شود.
 
1- ارتباط منظم با دیگر صاحبان و فعالان حوزه های مختلف کسب و کار می تواند ایده های زیادی را خلق نماید. منابع اطلاعاتی زیادی در محیط وب و خارج از وب برای دست یابی به ایده های جدید وجود دارد. سمینارها, اتاق های چت, انجمن های بحث و گفتگو و فیلم های تبلیغاتی و پرزنت های ارائه شده از سوی افراد خلاق به همراه به اشتراک گذاری اطلاعات از سوی شما, سوال پرسیدن و دنبال اطلاعات جدید گشتن باعث تحریک ذهن شما خواهد شد و در نتیجه مغز شما شروع به یکپارچه کردن این اطلاعات برای ایجاد ایده های مفید کسب و کار می کند
 
2- اگر احساس می کنید در برقراری ارتباط با دیگران موفق نیستید سعی کنید مطالعه کنید. مطالعه نیز می تواند باعث تهییج و تحریک ذهن شما شود. کتابهای مروبط به کسب و کارهای موفق, مجلات, کتابهای الکترونیکی, سایت ها, روزنامه ها و مجلات الکترونیکی را بخوانید. مغز شما ایده های جالبی با جذب و مرتب کردن اطلاعات در قالبی منظم به وجود خواهد آورد.
 
3- آیا از آن دسته افرادی هستید که وقت زیادی برای مطالعه ندارند؟ در این صورت شما می توانید به تماشای فیلم های آموزشی که از زندگی افراد موفق تهیه شده بنشینید یا به سمینارها و دوره های آموزشی کوتاه مدت بروید. یا روشهای موفق را با اندکی تغییر در محیط کار خود به اجرا درآورید.
 
4- زمان های خاصی را برای جلسات گروهی اختصاص دهید و بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده اید افکار همکارانتان را با موضوعات مورد نظرخود درگیر کنید و از آنها بخواهید که به تبادل نظر با شما بپردازند. خیلی وقت ها از میان این جلسات ایده های جالبی بروز می کند.
 
5- همیشه دفترچه یادداشتی با خود به همراه داشته باشید و کوچکترین فکری که به ذهنتان می رسد را یادداشت کنید.
 فراموش نکنید که شروع یک کسب وکار موفق و یا پیشرفت در یک کسب و کار با سابقه در برابر رقبا حاصل ایده های جدیدی است که می تواند باعث توجه مردم به شما و برتری شما نسبت به رقبا شود بنابراین به این مسئله اهمیت دهید و سعی کنید خلاقیت خود و نیروهایتان را در خلق ایده ها و افکار نو در کسب و کار تقویت نمایید.


موضوع : مقالات آموزشی  

این مطلب برگرفته از کتاب PRINCIPLES OF FINANCIAL & MANAGERIAL  ACCOUNTING  بقلم WARREN &FESS   می باشد .

 

ردیف

شرح حساب

طبقه بندی

حساب

مانده

نرمال

صورتهای

مالی

اصطلاح انگلیسی

 

۱

حسابهای پرداختنی

بدهی جاری

بس

ترازنامه

‌‌Accounts Payable

۲

حسابهای دریافتنی   

دارایی جاری

بد

ترازنامه

Accounts Receivable

۳

استهلاک انباشته داراییهای مشهود

داراییهای ثابت

بس

ترازنامه

Accumulate Depreciation

۴

استهلاک انباشته داراییهای نامشهود

داراییهای ثابت

بس

ترازنامه

Accumulate Depletion

۵

هزینه آگهی

هزینه جاری

بد

سود و زیان

Advertising Expense

۶

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

داراییهای جاری

بس

ترازنامه

Allowance for Doubtful Accounts

۷

هزینه استهلاک

هزینه جاری

بد

سود و زیان

Amortization Expense

۸

اندوخته .... 

حقوق صاحبان سهام  

بس 

 ترازنامه

سود و زیان انباشته

Appropriation for 

۹

اسناد پرداختنی  

بدهی بلندمدت  

بس 

ترازنامه 

Bond Payable 

۱۰

ساختمان 

 داراییهای ثابت

بد 

ترازنامه 

Building 

۱۱

سرمایه .... 

سرمایه  

بس 

ترازنامه 

Capital 

۱۲

سهام سرمایه

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Capital Stock 

۱۳

وجوه نقد 

داراییهای جاری 

بد 

ترازنامه 

Cash 

۱۴

سود نقدی  

حقوق صاحبان سهام  

 بد

 سود و زیان انباشته

Cash Dividends 

۱۵

سود نقدی پرداختنی 

داراییهای جاری 

بس 

 ترازنامه

Cash Dividends Payable 

۱۶

سهام عادی 

حقوق صاحبان سهام 

 بس

ترازنامه 

Common Stock 

۱۷

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

 بد

سود و زیان 

Cost of Merchandise Sold 

۱۸

مالیات پرداختنی  

بدهی کوتاه / بلند مدت 

بس 

ترازنامه 

Deferred Income Tax 

۱۹

هزینه استهلاک داراییهای نامشهود  

هزینه عملیاتی  

بد 

سود و زیان  

Depletion Expense 

۲۰

کسر اوراق پرداختنی 

بدهی بلندمدت  

بد 

ترازنامه 

Discount on Bonds Payable 

۲۱

تخفیفات سوخت شده  

سایر هزینه  

بد 

سود و زیان  

Discounts Lost 

۲۲

درآمد سود سهام  

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Dividend Income 

۲۳

سود سهام  

حقوق صاحبان سهام 

بد 

سود و زیان انباشته 

Dividends 

۲۴

سرمایه اعطایی  

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Donated Capital 

۲۵

مالیات بر درآمد پرداختنی کارکنان 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Employees Income Tax Payable 

۲۶

 تجهیزات

دارایی ثابت 

 بد

ترازنامه 

Equipment 

۲۷

سود نسعیر ارز 

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Exchange Gain 

۲۸

زیان تسعیر ارز 

سایر هزینه 

بد 

 سود و زیان

Exchange Loss 

۲۹

صرف سربار کارخانه

درآمد انتقالی 

بس 

ترازنامه (موقت)

Factory Overhead

(Overhead)

۳۰

کسر سربار کارخانه 

هزینه انتقالی 

بد 

ترازنامه (موقت)

Factory Overhead  

(Underapplied)

۳۱

مالیات بر درآمد پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

ترازنامه 

Income Tax Payable 

۳۲

مالیات بیکاری پرداختنی 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unemployment Tax Payable 

۳۳

کالای ساخته شده 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Finished Goods 

۳۴

سود حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

سایردرامد 

بس 

 سود و زیان

Gain on Disposal  of Plant Assets 

۳۵

سود حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

اقلام غیر مترقبه 

بس 

سود و زیان 

Gain on Redemption of Bonds 

۳۶

سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

سایردرآمد 

 بس

سود وزیان 

Gain on Sale of Investmens 

۳۷

سرقفلی 

دارایی نامشهود  

بد 

ترازنامه 

Goodwill 

۳۸

مالیات بر درآمد 

مالیات بردرآمد 

بد 

سود و زیان 

Income Tax 

۳۹

مالیات یر درآمد پرداختنی 

دارایی جاری 

بس 

ترازنامه 

Income Tax Payable 

۴۰

هزینه بیمه 

 هزینه عملیاتی

بد 

سود و زیان 

Insurance  Expense 

۴۱

هزینه بهره 

سایر هزینه 

 بد

سود و زیان 

Interest Expense  

۴۲

درآمد بهره  

 سایر درآمد

 بس

سود و زیان 

Interest  Income 

۴۳

بهره دریافتنی 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Interest Receivable 

۴۴

سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

 سرمایه گذاری

بد 

ترازنامه 

Investment  in Bonds 

۴۵

سرمایه گذاری در سهام  

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

 Investment in Stocks

۴۶

سرمایه گذاری در شرکت فرعی 

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

Investment in Subsidiary 

۴۷

زمین 

دارایی ثابت  

بد 

ترازنامه 

Land 

۴۸

زیان حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

سایر هزینه 

بد 

سود و زیان  

Loss on Disposal of Plant Assets 

۴۹

زیان حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

اقلام غیرمترقبه 

بد 

سود و زیان 

Loss on Redemption

 Bonds 

۵۰

زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

سایر هزینه  

بد 

سود و زیان 

Loss on Sale of Investments 

۵۱

اوراق بهادار قابل فروش 

دارایی  جاری

 بد

ترازنامه 

Marketable Securities 

۵۲

مواد اولیه

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Materials 

۵۳

موجودی کالا 

دارایی جاری / بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بد 

ترازنامه/ سود و زیان 

Merchandise Inventory 

۵۴

اسناد پرداختنی 

بدهی جاری / بلندمدت 

بس 

ترازنامه 

Note Payable 

۵۵

اسناد دریافتنی 

دارایی جاری / سرمایه گذاری

بد 

ترازنامه 

Notes Receivable 

۵۶

هزینه های تاسیس 

دارایی نامشهود 

بد 

ترازنامه 

Organization Costs 

۵۷

حق اختراع 

دارایی نامشهود 

بد 

ترازنامه 

Patents 

۵۸

صرف سهام خزانه 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

ترازنامه 

Paid- in Capital from Sale of Treasury  Stock 

۵۹

صرف سهام عادی 

حقوق صاحبان سهام  

بس 

ترازنامه 

Paid-in Capital from Excess of Par

۶۰

هزینه مالیات حقوق 

هزینه عملیاتی 

 بد

سود و زیان 

Payroll Tax Expense 

۶۱

هزینه بازنشستگی 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Pension Expense 

۶۲

 تنخواه گردان

دارایی جاری 

 بد

ترازنامه 

Petty Cash 

۶۳

صرف اوراق قرضه پرداختنی 

بدهی بلندمدت 

 بس

ترازنامه 

Premium on Bonds Payable 

۶۴

پیش پرداخت بیمه 

 دارایی جاری

بد 

ترازنامه 

Prepaid Insurance 

۶۵

 پیش پرداخت اجاره

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Prepaid Rent 

۶۶

سهام ممتاز 

حقوق صاحبان سهام 

 بس

ترازنامه 

Preferred Stock 

۶۷

خرید ( کالا ، مواد) 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بد 

سود و زیان 

Purchases 

۶۸

تخفیفات خرید 

بهای تمام شده کالای فروش رفته  

بس 

سود و زیان 

Purchases Discounts 

۶۹

برگشت از خرید 

بهای تمام شده کالای فروش رفته 

بس 

سود و زیان 

Purchases Returns and Allowances 

۷۰

هزینه اجاره 

 هزینه عملیاتی

بد 

سود و زیان 

Rent Expense 

۷۱

درآمد اجاره 

سایر درآمد 

بس 

سود و زیان 

Rent Income 

۷۲

سودهای انباشته 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

 تراز نامه / سود و زیان انباشته

Ratained Earnings 

۷۳

هزینه حقوق 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان  

Salaries Expense 

۷۴

حقوق پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

 ترازنامه

Salaries Payable 

۷۵

فروش

درآمد فروش 

 بس

سود و زیان 

Sales 

۷۶

 تخفیفات فروش

درآمد فروش 

 بد

سود و زیان 

Sales Discounts 

۷۷

برگشت از فروش

درامد فروش 

بد 

سود و زیان 

Sales Returns and Allowances 

۷۸

مالیات فروش پرداختنی 

بدهی جاری 

بس 

ترازنامه 

Sales Tax Payable 

۷۹

وجوه استهلاکی تقدی 

سرمایه گذاری 

بد 

 ترازنامه

Sinking Fund Cash 

۸۰

وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده 

سرمایه گذاری 

بد 

ترازنامه 

Sinking Fund Investments 

۸۱

مالیات بازنشستگی پرداختنی 

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unemployment Tax Payable 

۸۲

سود تقسیمی

حقوق صاحبان سهام 

 بد

سود و زیان انباشته 

Stock Dividends 

۸۳

سود فابل توزیع 

حقوق صاحبان سهام 

بس 

ترازنامه 

Stock Dividends Distributable 

۸۴

ملزومات 

دارایی جاری 

بد 

ترازنامه 

Supplies 

۸۵

هزینه ملزومات 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Supplies Expense 

۸۶

حمل و نقل کالا 

 بهای تمام شده کالای فروش رفته

بد 

سود و زیان 

Transportation in 

۸۷

سهام خزانه 

حقوق صاحبان سهام 

بد 

ترازنامه 

Treasury Stock 

۸۸

 هزینه مطالبات سوخت شده

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Uncollectible Accounts Expense 

۸۹

پیش دریافت  اجاره

بدهی جاری 

 بس

ترازنامه 

Unearned Rent 

۹۰

هزینه خدماتی 

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان 

Utilites Expense 

۹۱

هزینه مرخصی

هزینه عملیاتی 

بد 

سود و زیان  

Vaction Pay Expense  

۹۲

هزینه مرخصی پرداختنی 

بدهی بلند مدت 

بس 

ترازنامه 

 Vaction Pay Payable

۹۳

کار در جریان ساخت 

 دارایی جاری

 بد

ترازنامه 

Work in Process موضوع : مقالات آموزشی  

واژه ی سفته اكنون در عرف به سه صورت ؛ به فتح سین ،به كسر سین و كمتر به ضم سین رواج دارد.گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد. سفته به كسر سین به معنی ؛سخت ومحكم و استوار است.در لغت عرب آن را سفته خوانند.ودر معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است :

ـــ در دیرینه روزگاران ،گاهی شخصی مالی را در مبدا به دیگری می داده و او مثل آن مال را در شهر مقصد توسط شخص ثالثی به وی می داده است. دراین حال ، مسافردستخطی را می گرفته وآن را در شهر مقصد به شخص ثالث می داده و مال شبیه را تحویل می گرفته . این دستخط یا حواله را سفته می نامیدند.
ــ به تحفه ای می گفتند كه شخصی از شهری برای دیگری در شهر دیگر می فرستاده است.
ــ چون نام دیگر سفته ،فتهِ طلب ( فته بر وزن و معنی پته به فتح «پ» و كسر« ت»)است و پته معنی جواز ، پروانه ،بلیط و سند را می دهد،چنانكه گفته اند:
پته گمركی (سند گمركی)، پته عبور (جواز عبور) ،پته مسافر(بلیط مسافر) . می توان سفته را تصدیق كننده ی طلبكار دانست.
ــ در اصطلاح بازرگانی فرمی است كه بدهكار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت بدهی را در آن می نویسد و به طلبكار می دهد تا در سر رسید،طلب را ، خود یا دیگری و یا بانك در یافت نماید.
ــ بنا بر این و آنچه امروز در جامعه متداول است ،سفته،سند و گواهی و حواله پرداخت بدهكاری است .(= سند طلب )
ــ ماده 307 قانون تجارتواژه ی اصلی را فته طلب قرار داده و سفته را اینگونه معرفی كرده است ؛‍[فته طلب (سفته) سندی است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی ویا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.].
توضیــــح :
1 ــ به موجب این تعریف ،سفته یك سند است و لازم است تمام شرایط شكلی و قانونی یك سند را داشته باشد.
2 ــ از این تعریف بر می آید كه از آن می توان ؛
ــ به عنوان سند بدهكاری و یا سند طلب استفاده شود.بدین نحو كه بدهكار سفته ای به مبلغ بدهی به طلبكار می دهد تا در سر رسید ، وصول نماید.
ــ به عنوان حواله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.
ــ به عنوان وثیقه حسن انجام تعهد مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب كه متعهد بدون اینكه به گیرنده ی سفته بدهی داشته باشد ،به وی سفته ای می دهد تا در صورت عدم انجام تعهد ، گیرنده سفته را به ضرر متعهد وصول كند .مثــــلاً ؛دو نفر توافق می كنند كه یكی در آینده به میزان یك میلیون تومان به دیگری كالا دهد تا به نمایندگی از او بفروشد و برای حسن انجام تعهدی كه در آینده محقق خواهد شد ،نماینده ی فروش، قبلاً سفته ای با مبلغی معلوم به آن شخص می دهد تا اگر به علت انجام تعهد فروش ، زیانی متوجه ی صاحب كالا شود ،از محل آن سفته،زیان،جبران شود.مبلغ سفته به رضایت و اراده ی طرفین تعیین می شود.
ــ به عنوان سند پرداختی مدت دار و یا بدون مدت (عند المطالبه )بكار رود.
بدیهی است در صورت مدت دار بودن ،مبلغ سند در سر رسید قابل وصول است.ولی وقتی در سفته«عندالمطالبه »درج شود،متعهد له (دارنده سفته) هر گاه كه بخواهد می تواند در جهت وصول مبلغ سفته اقدام كند.
نكتــــــــــه :به نظر می رسد اگر علت دادن سفته ،باز پرداخت قرض باشد،نمی توان آن سفته را «عندالمطالبه» و بدون تاریخ دریافت كرد .به كار گیری عبارت «عندالمطالبه »وقتی است كه از سفته به عنوان یك حواله (چیزی شبیه چك) استفاده شود.و شبیه استفاده از برات در معاملات تجاری.
تاریخچه پیدایی سفته و كار برد آن :همانگونه كه در معنای لغوی سفته بیان شد،از سفته به عنوان حواله ی دادن وجه یا مالی استفاده می شده است.و همچون برات به علت خطر نقل و انتقال پول بین تجار رواج داشته است.امروزه سفته به عنوان یك وسیله ی اعتباری در سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در واحد های تولیدی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی استفاده می شود.بانك هــــا اعتبار سفته را تضمین می كنند.
استفاده از سفته به شكل كنونی در ایران از زمان تصویب قانون تجارت در سال 1311 رواج یافته است .در ایران استفاده از سفته بیش از برات بوده است. كار بـــرد سفته در موارد ذیل است :
ــ وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات غیر نقدی.
ــ سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین.(در قرض های بین افراد )
ــ بانك ها دراعطاء وام به مشتریان خود ،از آنان در قبال پرداخت وام سفته مطالبه می كنند .
ــ در قرار دادهایی كه بین شركت ها و موٴ سسات اداری با پیمانكاران منعقد می شود ،از سفته می توان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانكار استفاده كــــــــــرد.
وصف شكلی سفته و مندرجات آن سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد . به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است. در این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛ اگر در حاشیه ی سفته نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد . بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است. وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته.مثلا ؛ اگر بر روی سفته درج شده باشد، « پنجاهزار ریال »برای خرید آن بایستی پانصد تومان به بانك بپردازد. ودر آن سفته تا سقف یك میلیون ریال می توانید مبلغ بنویسید.
ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛[ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :
1 ــ مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف
2 ــ گیرنده وجه
3 ــ تاریخ پرداخت
قید كلمه «سفته »برروی ورقه سفید به منظور آگاه ساختن اشخاص ذی نفع از نوع سند تجارتی ضروری می باشد.].

چند نكتـــــــــــــة :
سر رسید پرداخت سفته :
بر روی سفته اینگونه درج شده ؛ [ اینجانب متعهد می شوم كه در تاریخ ....... در مقابل این سفته به حواله كرد .........................].آنچه در مقابل تاریخ نوشته می شود ،سر رسید و وعده پرداخت وجه سفته است.كه می تواند به صورتهای زیر باشد :
1ــ اگر در مقابل تاریخ در سفته نوشته شود ؛«عندالمطالبه»یا «به رٶیت » بدین معنی است كه متعهد سفته مكلف است به محض اراﺋه سفته از طرف دارنده سفته (متعهد له/ ظهر نویس )مبلغ مندرج در سفته را به دارنده ی سفتــــــه بپردازد.
2 ــ می تواند در مقابل تاریخ اینگونه نوشته شود ؛( 10روز پس از رٶیت ). در این صورت متعهد بایستی 10 روز پس از رٶیت سفته ،وجه آن را بپردازد.
3 ــ ممكن است وعده پرداخت ،به نسبت تاریخ صدور سفته باشد.مثلاً، بنویسیم ؛(6ماه پس از تاریخ صدور سفته ).بدین ترتیب الزام متعهد به پرداخت وجه سفته 6ماه پس از تاریخ صدور سفته خواهد بود.
4 ــ وآخر اینكه،در مقابل تاریخ در سفته ،تاریخ معینی درج شود. مثلا،بنویسیم؛

بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود.

نكتــــــــــه ها :
ــ آخرین روز پرداخت وجه سفته ،یك روز تمام است.یعنی مهلت پرداخت ، تا آخرین ساعت آن روز است.
ــ اگر روز پرداخت وجه ،با روز تعطیل مصادف شود ،سر رسید،اولین روز غیر تعطیل خواهد بود.
ــ روز صدور سفته ،جزء مدت شروع وعده پرداخت محسوب نمی شود. صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی مطالبه وجه سفته :
در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه كرد :
ــ دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته).
ــ دادگاه محل وقوع عقدی كه به موجب آن سفته صادر شده.
ــ دادگاه محل انجام تعهدی كه به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید آن تعهد را در آن محل انجام دهد.
مثلاً :شخصی در اهواز با دیگری قرارداد منعقد می كند كه آن شخص كالایی را درشیراز به وی تحویل دهد. در قبال این خرید سفته ای به فروشنده دادهشده .خریدار ساكن اصفهان است.اگر متعهد سفته (خریدار) وجه را در سر رسید نپردازد.فروشنده می تواند در دادگاه كدامیك از این سه شهر طرح دعــــــوی نماید ؟.
پاسخ
ــ در شهر اهواز ، چون محل انعقاد قرارداد است.
ــ در شهر شیراز ، چون محل انجام موضوع قرارداد یا تعهد است.
ــ در شهر اصفهان ، چون محل سكونت خوانده (متعهد وجه سفته) است.
ظهـــــر نویسی(پشت نویسی)در سفته و تبعات آن :
قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال تعهد داده شود.
انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال طلب گویند.
انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال دین صورت می گیرد.)
انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این انتقال نیست.
توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :
1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت «الف»بستانكار و «ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.
2 ـ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف» بدهكار و آقای«ب»بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای «الف» به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را
تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت بدهكاری به عهده اوست.
3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد، این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار و بدهكار تعویض نشده ،بلكه مورد تعهد یا دین تبدیل شده است(تبدیل گندم به برنج ).در این تبدیل تراضی طرفین شرط است.
باز گردیم به بحث ظهر نویسی در سفته :به موجب ماده 245 قانون تجارت،با ظهر نویسی،سفته به دیگری منتقل می شود پس با ظهر نویسی سفته ،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد،بلكه انتقال تعهد بعمل می آید.كه ممكن است انتقال دین باشد یا انتقال طلب.
یك نكتــــــــــه :
ظهر نویسی یا انتقال سفته در صورتی ممكن است كه متعهد در سفته،«حواله كرد» را خط نزده باشد ویا در سفته درج ننماید،«غیر قابل انتقال ».

با توضیحات ارایه شده ،ظهر نویسی به منظور انتقال می تواند به دو منظور صورت گیــــــــــــرد:
ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین.
ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال طلب.(یعنی اینكه كسی كه سفته را در اختیار دارد،با ظهر نویسی، بستانكار بودن خود را به دیگری منتقل كند كه در این صورت، فرد جدید ،بستانكار وجه سفته خواهد بود.)
حالت اول ــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین(ظهر نویسی برای ضمانت (
امروزه بانكها و مٶ سسات اعتباری در اعطاء وام و تقسیط آن از مشتریان ، سفته مطالبه می كنند.در این سفته،وام گیرنده باز پرداخت مبلغ وام دریافتی را تعهد می كند.(تعهد پرداخت دین).بانكهاوموسسات اعتباری برای اطمینان از باز گرداندن مبلغ وام اعطایی،از مشتری مطالبه معرفی یك یا دو ضامن می كند.با امضای ضامن در ظهر سفته،در حقیقت باز پرداخت وام به ضامن انتقال پیدا می كند.لذا در باز پرداخت مبلغ وام با متعهد سفته مسؤولیت تضامنی خواهد داشت(مسؤولیت تضامنی بدین معنی است كه طلبكار ،یا بانك برای دریافت مبلغ وام هم می تواند به متعهد مراجعه كند و هم ضامنی كه پشت سفته را امضاء نموده است.)بدین ترتیب امضاء كننده پشت سفته اگر ضمانت متعهد (صادر كننده سفته)را نموده باشد،بااودر پرداخت مبلغ وام مسؤولیت تضامنی دارد.ولی اگر شخص دیگر با امضاء ظهر سفته و ظهرنویسی جدید،ضمانت ضامن قدیم را كند،فقط با ظهر نویس (ضامن) اولی درپرداخت وام مسؤولیت تضامنی دارد.(به استناد ماده 249 قانون تجارت(
حالت دوم ــ ظهرنویسی به منظور انتقال طلب(انتقال بستانكار:(اینگونه ظهر نویسی همچون ظهر نویسی در چك برای دریافت وجه چك است .مثلا" ؛آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای «ب» قرض می دهدكه پس از 6 ماه مسترد دارد.ودر قبال این وجه،سفته ای از آقای «ب» دریافت می دارد .حال اگر به عللی آقای«الف» احتیاج به مبلغ قرض داده شده داشته باشدوهنوز تاریخ باز پرداخت نرسیده باشد.با ظهر نویسی مبلغ طلب خود یعنی وجه سفته را به آقای «ج» منتقل می كند و مبلغ سفته را از او می گیرد.در این حالت، در حقیقت طلبكار بودن آقای«الف به آقای«ج» منتقل میشود.از این پس آقای «ب» مبلغ سفته را می بایست به آقای«ج» بدهـد.
دو حالت دیگر در ظهر نویسی :
1 ــ دارنده سفته (طلبكار) دریافت وجه سفته را با ظهر نویسی به دیگری وكالت دهد.
2 ــ دارنده سفته (طلبكار) با ظهر نویسی مبلغ مندرج در سفته را نزد دیگری به وثیقه می گذارد.
بیان چنـــــــــد نكتــــــــــــــه :
1 ــ در ظهر نویسی، امضاءدر پشت صفحه الزامی است.
2 ــ در ظهر نویسی،قید تاریخ و اسم منتقل الیه (كسی كه در یافت وجه سفته ویا ضمانت پرداخت را به عهده دارد.)اختیاری است.
3 ــ ظهر نویسی سفید امضاء(در انتقال طلب) بدین معنی است كه منتقل الیه می تواند نام خود یا دیگری را درج نماید.
4 ــ دارنده سفته می تواند به همه ی امضاء كنندگان اعم از متعهد،یا ظهر نویسها به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و مطالبه ی وجه سفته را نماید.ودر صورت امتناع آنان از پرداخت وجه سفته، علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید.
5 ــ ظهر نویس ها هم می توانند برای دریافت وجه سفته به متعهد یا ظهر نویس قبلی مراجعه نماید.
6 ــ اگر شخص ثالثی (غیر از متعهد و دارنده سفته یا طلبكار ) پشت سفته را امضاء كند،ظهر نویس محسوب شده و با كلیه امضاءكنندگان سفته، مسؤولیت تضامنی دارد.
7 ــ هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند،نسبت به یكدیگر مسؤولیت تضامنی ندارند
8 ــ ظهر نویس نمی تواند وصول وجه سفته را مقید به شرطی نماید.
9 ــ ظهر نویسی بابت بخشی از مبلغ مندرج در سفته باطل است.
10 ــ می توان وصول مبلغ سفته با عنوان «حامل» را ظهر نویسی كرد.
11 ــ در سفته اگر مبلغ،بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد،مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.
12 ــ اگر مبلغ سفته ،هم به حروف وهم به رقم نوشته شده باشد و بین آنهـــا اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.
13 ــ اگر سفته تاریخ پرداخت نداشته باشد ،پرداخت به رؤیت محسوب می شود.
14 ــ هر گاه در سفته محل پرداخت مشخص نباشد ،محل صدور ،محل پرداخت وجه سفته خواهد بود.و اگر محل صدور هم نداشته باشد،محلی كه كنار نام متعهد ذكر شده است ،محل صدور تلقی می گردد.
وصول وجه سفته و اعتراض به عدم پرداخت :
یكم ـــ دارنده سفته در سر رسید( اگرتاریخ پرداخت داشته باشد) به متعهد مراجعه می كندو مطالبه وجه مندرج در سفته را می نماید.اگر مبلغ وصول شود ،قضیه خاتمه یافته است.اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ سفته امتناع كند،دارنده ی سفته مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر رسید اعتراض خود را به عدم پرداخت وجه سفته از طریق تنظیم فرم واخواست یا اعتراض عدم تاٴدیه بعمل آورد.
اینكه در قانون آمده كه دارنده سفته مكلف است ....
بدین منظور است كه بتواند از حق مراجعه و دعوی علیه ظهر نویس بهره مند گردد.
واخواست و اقسام آن :
الف ــ اگر سفته عندالمطالبه باشد :وقتی وصول وجه سفته عندالمطالبه باشد،درصورتی امكان صدور برگ واخواست واعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است كه،مراجعه به متعهد واستنكاف او به طریق قانونی صورت گرفته و معلوم و اثبات شود.بدین منظور باید ابتدا از طریق تنظیم و ابلاغ اظهار نامه رسمی دادگستری ،مطالبه وجه سفته به متعهد ابلاغ گردد.فرجه ده روزه واخواست،از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به متعهد محاسبه میگردد.
ب ــ اگر سفته سر رسید معین داشته باشد )دارای تاریخ پرداخت:(
1 ــ به بانكی كه درآن حساب داریم در تنظیم واخواست نمایندگی می دهیم و آن بانك بعنوان كار گزار اقدام خواهد كرد.
2 ــ با مراجعه به شعبه اول دادگاه عمومی ،مراتب در دفتر واخواستنامه مطابق فرم ثبت می شود. فرم مخصوص واخواست را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی دادگاه تهیه نمود.
دوم ــ دارنده سفته اكنون به مدت یك سال (اگر سفته در ایران باید پرداخت شود.)فرصت خواهد داشت كه علیه متعهد سفته در مراجع حقوقی اقامه دعوی نماید (متعهد در این فرجه هم متعهد اولیه و اصلی است و هم كلیه كسانی كه ظهر سفته را امضاء نموده اند.بنابراین دارنده ی سفته می تواند محكومیت كلیه ی امضاء كنندگان سفته را به نحو تضامنی از دادگاه ذیصلاح تقاضا نماید.(
)پس از مدت یكسال، دارنده ی سفته نمی تواند برای مطالبه وجه سفته به ظهر نویسان مراجعه كند(
قـــــــرار تاٴمین در دعوی مطالبه وجه سفته :
به مجرد اقامه دعوی مطالبه وجه سفته و تقاضای صدور قرار تامین از طرف دارنده ی سفته كه ظرف موعد واخواست شده ومفاد واخواست در دفتر ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان ثبت شده است .صرف نظر از اینكه واخواستنامه ابلاغ شده یا نشده باشد ،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی مكلف به صدور قرار تامین می باشد .بدین ترتیب،دارنده ی سفته واخواست شده می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او ،توقیف كند.در این حالت پس از صدور حكم ،دارنده ی سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده بر سایر طلبكاران تقدم دارد.


کسری صندوق


موضوع : مقالات آموزشی  

 یک تحقیق کاربردی در بانک رفاه نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفروبا ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد:

مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .

تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ،

عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

تحویلدار باید تا می تواند در آموزش های داخلی بانک مهارت و دانش کافی را به دست آورد.

 

کسری صندوق

         تحویلدار ممکن است در موقع دریافت  روزانه از یک مشتری کمتر ویا هنگام پرداخت بیشتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد. در پایان روز پس از استخراج حسابها وشمارش پول موجود و بررسی اسناد دریافت و پرداخت و مقابله انها با مانده حساب صندوق چنانچه متصدی مربوطه کسری وجه داشته باشد باید مبلغ کسری ار وی اخذ وبه موجودی اضافه شود و چنانچه وصول فوری امکان نداشته باشد باید مبلغ مذکور از محل بدهکاران موقت تامین وحداکثر ظرف مدت سه روز ترتیب دریافت کسری صندوق از متصدی داده شود. به هر حال لازم است برای کنترل بیشتر مراتب تامین کسری صندوق از طریق حساب بدهکاران موقت انجام گیرد. (بانکداری داخلی 1، 1382،ص49)

فزونی صندوق

        چنانچه تحویلدار در موقع دریافت روزانه از یک مشتری بیشتر و یا هنگام پرداخت کمتر از مبلغ سند به ذینفع پرداخته باشد در این صورت فزونی صندوق داشته وجه فوق به حساب بستانکاران   موقت( فزونی صندوق) منظور و در صورت مراجعه مشتری و ادعا نسبت به مالکیت مبلغ مذکور پس از تحقیقات کافی و محرز شدن اینکه وجه به او تعلق دارد برحسب مورد با مجوز اداره بازرسی کل ویا اداره امور شعب متبوع یا مسولین شعبه با اخذ تعهد کتبی به نامبرده پرداخت و درغیر این صورت در  پایان سال از طریق اداره امور شعب به حساب اداره حسابداری کل و بودجه بانک منتقل می گردد.(همان)

.

عوامل به وجود امدن کسری یا فزونی صندوق

نداشتن اموزش و کارورزی مناسب

اگر تحویلدار دارای رشته تحصیلی  مرتبط با شغل خود باشد واز طرفی اموزش های متناسب با شغل خود را بدو و ضمن خدمت بگذراند با وظایف شغلی خود مطلع خواهد شد وبا کارورزی مناسب مهارت لازم را برای تحویلداری کسب خواهد نمود.

 

نداشتن اهتمام ودقت کافی درانجام وظایف شغلی و اجرای دستورالعمل های صادره بانک

به صورت خلاصه یک تحویلدار در شرایط عادی باید نکات زیر را رعایت کند :

1- دقت در محاسبات ذهنی

2- دقت در ثبت صحیح سند از لحاظ ماهیت

3- دقت در اصالت پول

4-  شمارش پول به یک روش واحد( تفکیک پولها از درشت به خرد-  یاداشت مبلغ هر کدام و جمع انها)

5- شمارش پول هنگام تحویل به مشتری

6- به تفکیک نگه داشتن اسکناسهای موجود در باجه

7- دقت به متن چکها

8- انطباق مبلغ دریافتی/  پرداختی با سند نوشته شده توسط مشتری

9- ثبت بلافاصله سند

10- جدا نگه داشتن مکان اسناد و برگه های دیگر از مکان پولها

11- عدم دسترسی دیگران به صندوق وجوه نقد

12-  نگه نداشتن موجودی نقد بیش از حد مجاز در باجه

13-  خروج موقت یا  قفل بودن کد تحویلداری هنگام ترک باجه

14- دقت در قفل بودن کشو هنگام ترک باجه

15- قرار ندادن هیچ پولی روی پیش خوان

16- عدم ریسک پذیری و میانبر زدن مقررات به خاطر اعتماد به مشتری

17- رد و بدل اصولی پول بین همکاران( به وسیله رسید تحویلخانه) (جو آن جرمن،1388،صص 55-موضوع : مقالات آموزشی  
     
پسوردفایلها:emaghale.mihanblog.com
نظارت بانك بر فرایند اعتباریرتبه‌بندی اعتباریریسك در بانك‌داری اسلامی  
 

    اشكال پول 

   بانك‌داری خصوصی در بانك فردا 

بانكهای خصوصی و تجدیدساختار بانكهای

انواع بانک

  بانك سرمایه گذاریبرچسب ها: بانک ایران زمین بانکداری آموزش تحویلداری بانک

مقالات اموزشی


موضوع : مقالات آموزشی  

همکاران عزیز

در صورت تمایل مقالات اموزشی خود را در خصوص بانکداری و رشته های مرتبط را در قسمت نظرات وارد نموده تا با نام و مشخصات شما در باشگاه به چاپ برسد

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic